Potekal sestanek na temo hrupa in okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih

V prostorih Ministrstva za okolje, podnebje in energijo je 10. marca 2023 potekal sestanek na temo dovoljenj za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom in okoljske dajatve za onesnaževaje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih. V imenu Skupnosti občin Slovenije sta se sestanka udeležili Jasmina Vidmar, generalna sekretarka in dr. Jana Bolta Saje, direktorica občinske uprave Mo Novo mesto. 

Uvodoma je Jasmina Vidmar označila Slovenijo za hrupno državo, k čemur doprinaša železniški in cestni promet, industrija, prireditvene aktivnosti kot tudi nizkofrekvenčni zvok, ki je vedno bolj prisoten v bivanjskih okoljih. Poudarila je da je treba v zvezi s različnimi povzročitelji hrupa poiskati sistemski pristop k celovitemu reševanju področja, tako z zdravstvenega kot promocijskega vidika. Kot je povedala, se je treba zavedati, da prihaja v poseljenih naseljih in mestih do prepleta različnih interesov, zaradi česar mora sistem prinašati rešitve obema vidikoma, to je prireditvenemu (večja dovoljena obremenitev okolja s hrupom) in bivanjskemu (minimalna obremenitev okolja s hrupom). Dodala je, da je izrednega pomena, da področna zakonodaja ovrednoti hrup v širšem pomenu besede, to je ne glede na to ali je zvok človeku slišen ali ne.

V nadaljevanju je dr. Jana Bolta Saje izpostavila dejstvo o nepravilnem izvajanju Uredbe o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodu in prireditvah povzročajo hrup. Kot je povedala, nastajajo predvsem težave pri dejanskem nadzoru hrupa na prireditvah oziroma shodih pri samih meritvah prekomernega hrupa. Primer za to je neustrezna pretvorba zvoka iz decibelov v watte. Med razpravo se nato pojavi predlog o opredelitvi območij v mestih in naseljih, ki bi bile namenjeni zbiranju večjega števila ljudi (shodom, prireditvam) in bi bili potemtakem lahko tudi glasnejši. Ministrstvo se je s predlaganim celovitim sistemskim pristopom strinjalo in prisotne seznanilo še z zakonodajnimi rešitvami Avstrije in Nemčije, s katerimi bodo naslovili združenja občin še v pisni obliki. Skupnost občin Slovenije je zaključila ta del srečanja z dogovorom, da bo v naslednjih dneh na ministrstvo naslovila predlog pripomb in zakonodajnih rešitev vezanih na Uredbo o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodu in prireditvah povzročajo hrup in sicer predvsem glede dovoljenj za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom.

Drugi del sestanka se je osredotočal na Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževaje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih, ki jo je doletela prenova, na podlagi katere se sredstva, zbrana z okoljsko dajatvijo za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja na odlagališčih, odvzema lokalnim skupnostim in prenaša na državo. Ker to predstavlja poseg v sredstva lokalnih skupnosti, četudi zgolj nekaterih, smo s strani Skupnosti občin Slovenije takšnim enostranskim posegom ostro nasprotovali. Ministrstvu smo predlagali, da v 3. členu uredbe določi, da je okoljska dajatev prihodek proračuna države ter da država okoljsko dajatev v celoti odstopi občini, na območju katere zavezanec odlaga odpadke v telo odlagališč. Nadalje smo predlagali, da kadar je telo odlagališč na območju dveh ali več občin, pristojno ministrstvo določi delež dajatve, ki pripade posamezni občini glede na površino telesa v posamezni občini (vendar ne manj kot 10%).

Ministrstvo sicer glede takse zagovarja, da so doseženi vsi oskrbovalni standardi in da zgrajena infrastruktura s strani občin že zadošča za potrebe Slovenije (program ravnanja in preprečevanja odpadkov iz leta 2022) ter da je dajatev potrebno obdržati, postopoma povečati, zbrana sredstva pa nameniti za sanacijo neurejenih odlagališč. Ministrstvo trdi, da dajatev v obstoječi formi, ko se jo odmerja glede na količino odloženih odpadkov, ne vpliva stimulativno na zmanjšanje odlaganja odpadkov, če se vrača na račun občin. Trdi, da je višina okoljske dajatve lahko učinkovit inštrument le, če je končna cena odlaganja odpadkov na odlagališčih tako visoka, da deluje odvračilno in spodbuja usmerjanje odpadkov v reciklažo/ponovno uporabo. Ne glede na navedeno je bilo na sestanku dogovorjeno, da bo Skupnost občin Slovenije med občinami članicami preverila za katere namene bi namenska sredstva, zbrana iz naslova okoljske dajatve za onesnaževaje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih, porabile v prihodnje. Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je namreč pripravljeno o ohranitvi sredstev za lokalne skupnosti razmisliti, v kolikor za to obstajajo utemeljeni argumenti.