Evidentiranje kandidatov v Svet za vključevanje tujcev

Skupnost občin Slovenije bo imenovala člana/članico in nadomestnega člana/članico v Svet za vključevanje tujcev, ki ga bodo oblikovali na Uradu Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov.

Svet za vključevanje tujcev opravlja sledeče naloge:

  • podaja mnenja in priporočila k nacionalnim programom, pomembnim za vključevanje tujcev,
  • podaja mnenja in priporočila ter sodeluje v postopkih priprave zakonov in drugih predpisov, ki vplivajo na področje vključevanja tujcev,
  • spremlja izvajanje integracijskih ukrepov, analizira stanje ter o tem letno poroča Vladi Republike Slovenije.

Predstavnico/predstavnika z vaše občine (to je lahko funkcionar ali zaposleni v občinski upravi) predlagate tako, da izpolnite OBRAZEC za evidentiranje, in sicer z naslednjimi podatki:

  • ime in priimek, naziv kandidata,
  • stopnjo izobrazbe, poklic, naziv organizacije, kjer je kandidat zaposlen in delo, ki ga opravlja,
  • kratko utemeljitev – usposobljenost
  • telefonsko številko in elektronski naslov.

Za člana bo izmed predlaganih kandidatk/kandidatov imenovan tisti/tista, ki bo prejel najvišje število glasov s strani predsedstva SOS/Glavnega odbora SOS, drugi po najvišjem številu glasov pa bo imenovan za nadomestnega člana.

Izglasovani član/članica in nadomestni član/članica bo dolžan redno poročati glavnemu odboru, predsedstvu oz. sekretariatu SOS o aktivnostih, sejah in delu v Svetu za vključevanje tujcev.

Kratko poročilo o vsakem sestanku mora biti na sekretariat posredovano v treh dneh po sestanku, da bo sekretariat o delu obveščal vse občine članice.

Evidentiranje je odprto vključno do ponedeljka 20. 3. 2023 do konca delovnega dne. Prepoznih vlog ne bomo upoštevali. Vloge posredujte pisno na Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor ali skenirane (podpisane in ožigosane) na info@skupnostobcin.si.

– uradni poziv (pdf)