O programskem upravljanju območij Nature 2000

V petek, 17.3.2023 je v sodelovanju z Ministrstvom za naravne vire in prostor (MNVP) ter Zavodom RS za varstvo narave (ZRSVN) s strani Skupnosti občin Slovenije potekala spletna predstavitev predloga Programa upravljanja območij Natura 2000 2023-2028 (PUN 2023-2028). Namen predstavitve je bil prisluhniti področnim ukrepom za občine in občinske javne službe, ki so obvezujoči za upravljanje območja Nature 2000 tudi v prihodnje.

Uvodno predstavitev o Umestitvi PUN v širši kontekst ključnih dokumentov na ravni EU in Republike Slovenije je podal Andrej Bibič iz Sektorja za ohranjanje narave na pristojnem ministrstvu. Predstavil je splošna dejstva o omrežju Natura 2000 in Direktivi za habitate, cilje in ukrepe za zagotavljanje ugodnega stanja kot tudi ukrepe in sredstva za doseganje teh ciljev. Orisal je še Evropski zeleni dogovor in spregovoril o slovenskem sistemu Natura 2000 varstvenih ciljev in ukrepov ter zgodovino PUN. V nadaljevanju je dr. Ida Jeleneko Turinek, koordinatorka priprave PUN iz Sektorja za ohranjanje narave predstavila sestavo kot same korake priprave PUN 2023-2028. Zbrane je seznanila s prilogami s programa upravljanja Uredbe o programu upravljanja območja Natura 2000 za obdobje 2023-2028 kot tudi prilagojeno kmetijsko prakso in odgovorne nosilce. Kot zadnja je dolgoročne podrobne varstvene cilje in dostopnost con vrst in habitatnih tipov predstavila še mag. Martina Kačičnik Jančar, vodja odseka za biotsko raznovrstnost na ZRSVN. V zvezi s tem se je osredotočila na praktični pristop iskanja podatkov. Predstavila je pregled stanja vrst in habitatnih tipov (HT) omrežja Natura 2000 in dolgoročne podrobnejše varstvene cilje (in lokalne skupnosti). Kasneje je praktični vidik iskanja informacij predstavil še mag. Matej Petkovšek iz ZVRSN in sicer dostop do referenčnih con v spletnem Naravovarstvenem atlasu. Sledil je virtualni prikaz dostopa do informacij javnega značaja, to je habitatnih tipov ter  con vrst in habitatnih tipov.

V razpravi, ki je sledila, so predstavnice in predstavniki občin izpostavili predvsem pobudo glede izboljšanja izvajanja nadzora na območjih, ki mejijo na Naturo 2000. Srečanje se je zaključilo z mislijo, da Natura 2000 ni samo zakonodajna obveza EU, temveč tudi družbena zaveza, katero odgovornost do narave same nosi že vsak(a) posameznica oziroma posameznik.