Ustanovna seja Odbora za spremljanje izvajanja skupne kmetijske politike

Na Brdu pri Kranju je dne 29.3.2023 potekala ustanovna seja Odbora za spremljanje izvajanja skupne kmetijske politike, katere se je v imenu SOS udeležila Darja Majkovič, direktorica občinske uprave Občine Žalec. Vodila jo je državna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Tatjana Buzeti, ki je med drugim poudarila, da si želimo s SN SKP 2023–2027 razvijati trajnostni razvoj, kar vključuje vse tri komponente – okoljsko, ekonomsko in socialno. Na seji je sodelovala tudi predstavnica Evropske komisije Christine Borchmann, direktorica AGRI.C, ki je med drugim pojasnila, da so prilagoditve na podnebne spremembe in varovanje okolja nujne ne samo zaradi pričakovanj družbe, temveč tudi za kmete, saj se razmere za kmetovanje zaradi podnebnih sprememb spreminjajo.

Spremembe Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027

Prva sprememba SN SKP 2023–2027 je namenjena ureditvi prenosa obveznosti za nekatere operacije iz ukrepa M10 Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP) in za ukrep M11 Ekološko kmetovanje iz Programa razvoja podeželja (PRP) 2014–2020 v SN SKP 2023–2027. Gre za petletne obveznosti upravičencev, ki so v zadevne operacije ukrepa M10 KOPOP in v ukrep M11 Ekološko kmetovanje vstopili v letih 2019 in 2020, zato se zaključijo z letom 2023 oziroma 2024.

Druga sprememba ureja, da se intervencijo IRP01 – Plačilo za naravne in druge omejitve (OMD) začne izvajati z letom zahtevka 2024. OMD plačilo oziroma plačilo za naravne ali druge omejitve za leto 2023 se izvede in financira v okviru PRP 2014–2020, vendar ob upoštevanju novega modela točkovanja.

Tretja sprememba SN SKP ureja spremembe v zvezi s pogojenostjo. Pri dobrih kmetijsko okoljskih pogojih (DKOP) 4 se dodajajo rastline, ki lahko rastejo v varovalnem pasu (mešanice trav, detelje, lucerne, travno deteljne mešanice in deteljno travne mešanice). Predlog spremembe SN SKP 2023–2027 predvideva možnost priprave tal za setev dovoljenih rastlin. Ta sprememba ne spreminja pomena in namena te zahteve, še vedno velja za varovalni pas ob vodotokih prepoved uporabe gnojil in fitofarmacevtskih sredstev. Oranje v tem pasu ostaja prepovedano, dovoljena bo samo obdelava tal kot priprava za setev. K omenjeni spremembi so posamezni člani Odbora za spremljanje izrazili zaskrbljenost in podali svoja opozorila.

Pri DKOP 8 se »Varovalni pasovi ob vodotokih« črtajo s seznama vrst neproizvodnih elementov in površin, saj sloja vodotokov ne moremo uporabljati za upravno preverjanje, ker v nekaterih primerih ni ustrezen. Obveza vzpostavitve varovalnih pasov ob vodotokih, kjer je prepovedano uporabljati gnojila in FFS, ostaja. Čeprav varovalne pasove kot element neproduktivnih površin umikamo iz nabora neproduktivnih elementov, ostali elementi neproduktivnih površin, kot so praha in ohranjanje krajinskih značilnosti, ostajajo še naprej. Izpolnjevanje obvezne vzpostavitve neproduktivnih površin zato ni ogrožena, saj bodo zavezanci neproduktivne površine izpolnili s praho in krajinskimi značilnostmi.

Naslednja sprememba se nanaša na področje vezane dohodkovne podpore za rejo drobnice v okviru neposrednih plačilih. V letošnjem letu se je vzpostavila sledljivost na identifikacijsko številko (ID) posamezne živali drobnice v Centralnem registru za drobnico, a je pri tem prišlo do manjših zamud. Zato se pogoj, kateri dan se upošteva, ko se redi 14 ali več ovc, koz, ovnov ali kozlov, ki so do tega dne dosegle starost najmanj devet mesecev, spremeni iz 1. februarja v 15. marec.

Pomembna sprememba se nanaša na dvig zgornjega vstopnega praga pri intervenciji IRP24 – Podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov, ki se iz 165.000 evrov standardnega prihodka dviguje na 330.000 evrov. Na končno vsoto podpore se v primeru ekološkega kmetovanja upravičencu doda 20 odstotkov podpore. Za intervencijo se nameni dodatnih 6,2 milijonov evrov, skupno 53,5 milijonov evrov. V okviru intervencije se načrtuje, da bomo podprli 1.354 mladih kmetov in kmetic.

Člani odbora za spremljanje SKP so se strinjali s predlaganimi spremembami v okviru SN SKP 2023–2027, kot so bile predstavljene na prvi seji odbora za spremljanje SKP. Strinjali so se tudi, da Organ upravljanja SN SKP 2023–2027 te spremembe vključi v predlog prve spremembe SN SKP 2023–2027 in ga pošlje v potrditev Evropski komisiji ter ga po potrebi uskladi z morebitnimi pripombami Evropske komisije in redakcijsko uredi.

Metodologija in merila za izbor operacij v okviru intervencije LEADER

Intervencija LEADER se izvaja skozi strategije lokalnega razvoja (SLR) za posamezna lokalna območja. V programskem obdobju 2023–2027 se LEADER izvaja kot del skupnega pristopa Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (LEADER/CLLD) v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Odbor za spremljanje je obravnaval merila za izbor SLR, ki naslavljajo prispevek SLR h kazalnikom programskih dokumentov, kvaliteto strategij, vključenost in raznolikost lokalnih partnerjev ter podal pozitivno mnenje.

Aktivnosti Mreže za podeželje v podporo izvajanju SN SKP 2023–2027

Odbor za spremljanje se je seznanil z aktivnostmi Mreže z podeželje, katere poslanstvo je spodbujanje k vključevanju vseh zainteresiranih v izvajanje SN SKP 2023–2027 in komuniciranje vsebin o skupni kmetijski politiki.

Strateška usmeritev Mreže za podeželje je podpora izvajanju SN SKP 2023–2027, kar pomeni zagotavljanje in spodbujanje kakovostnejšega izvajanja SN SKP 2023–2027 in intervencij preko izvajanja različnih aktivnosti in orodij Mreže za podeželje, tako v okviru organa upravljanja kot v sodelovanju s partnerji oziroma člani Mreže za podeželje. Pri izvajanju aktivnosti in uporabi orodij sledi skupni kmetijski politiki ter hkrati odgovarja na potrebe, ki izhajajo iz potreb programskega območja in sledi pristopu »od spodaj navzgor«.

Odbor, v katerega so bili imenovani predstavniki 37 institucij in organizacij, ima pomembno vlogo pri spremljanju napredka pri izvajanju SN SKP 2023–2027 in spremljanju težav, ki vplivajo na smotrnost SN SKP 2023–2027. Odbor med drugim izdaja tudi mnenje o metodologiji in merilih, uporabljenih za izbor operacij, ter predlogih organa upravljanja za spremembe SN SKP 2023–2027.