Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih financah

S strani DZ RS smo v pregled in obravnavo prejeli predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih financah v katerem se spreminja:

  • v zvezi z revizijskim poročilom Računskega sodišča Republike Slovenije »Učinkovitost ureditve javne službe in razmejevanja od ostalih dejavnosti javnih zavodov«, št. 320-2/2016/85 z dne 8. oktobra 2021, se določa zakonska podlaga, na kateri bo javni zavod lahko opravljal prodajo blaga in storitev na trgu le, če bo z izvajanjem te dejavnosti zagotovil najmanj pokritje vseh s tem povezanih odhodkov;
  • podaljšuje se rok, do katerega mora minister, pristojen za finance oziroma župan vladi oziroma občinskemu svetu predložiti polletno poročilo, z meseca julija tekočega leta na mesec avgust. Hkrati se določa tudi, da mora polletno poročilo vlada posredovati Državnemu zboru najkasneje 1. septembra tekočega leta;
  •  določa, da javni zavodi stvarnega premoženja nimajo v lasti, razen če tako določa poseben zakon. Veljavni predpisi sicer določajo, da imajo javni zavodi stvarno premoženje v upravljanju, 4/22 posledično se tako evidentirajo tudi poslovni dogodki v poslovnih knjigah države in občin, kljub
    temu pa veljavni predpisi ne vsebujejo izrecne zakonske določbe, ki bi to vsebino urejala;
  • spreminja določba 68. člena ZJF, ki sledi predlogu Računskega sodišča, ki je izpostavilo, da je treba način ravnanja s presežki (pozitivnimi in negativnimi) upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa urediti na zakonski ravni;
  • določa se način, kako se izračuna višina likvidnostnega zadolževanja države;
  • dodaja se tudi pravna podlaga za pripravo srednjeročne strategije upravljanja javnega dolga, hkrati pa se natančneje določa način izkazovanja poslovnih dogodkov v primeru, da pride do ponovnega nakupa posojenega in nevrnjenega vrednostnega papirja;
  • zagotavlja pravna podlaga za vzpostavitev registra zunanjih izvajalcev notranjega revidiranja, ki ga vodi Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna.

Celotno besedilo predloga zakona se nahaja tukaj. 

Vaše pripombe in predloge posredujete na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si do srede, 3. maja.