Z ministrom Mescem o odprtih vprašanjih na področju delovanja MDDSZ

Danes, 12. 4. 2023, je v prostorih Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti potekal sestanek med Skupnostjo občin Slovenije in ministrom Luko Mescem, ki sta se ga v imenu SOS udeležili članica glavnega odbora SOS mag. Renata Kosec in generalna sekretarka Jasmina Vidmar. Namen sestanka je bil pogovor o reševanju nekaterih odprtih zadev na področju delovanja ministrstva.

Na sestanku sta predstavnici SOS objasnili sistem financiranja predšolske vzgoje in vlogo lokalnih skupnosti pri blaženju učinkov draginje na družinske proračune. Pojasnili sta, da so občine dolžne izračunati ekonomsko ceno vrtca, na katero marsikatera občina preko pravilnikov dodaja olajšave za starše, poleg olajšav do katerih so družine upravičene z državne strani. Prav dodatne olajšave so občinskim proračunom v dodatno breme, ki ni upoštevano pri izračunu povprečnine, a bi brez njih bili pritiski na gospodinjstva občutno višji. S tem so razjasnili nesoglasja, ki so se pojavila ob nedavnem medijskem nastopu ministra glede neupravičenosti podražitev vrtcev in vključenosti tega stroška v povprečnino.

Ob nastopu mandata smo v SOS ministra prosili za termin za sestanek, na katerem bi se dogovorili o reševanju odprtih vprašanj s področja dela ministrstva. Zato smo na sestanku opozorili tudi na naslednje tematike, za katere pričakujemo sodelovanje in rešitve:

– obveznost zaposlitve logopedov v vrtcih, ki jih je v celoti dolžna kriti občina, kljub dejstvu, da država izdaja odločbe za posebne obravnave in se ne obračuna v ceno storitve

– sodelovanje ministrstva in občin pri integraciji romske populacije, saj brez tesnega partnerstva ne bo mogoče dolgoročno izboljšati položaj romske skupnost in jih integrirati v družbo kot celoto

– daljše vključevanje zaposlenih na trg dela, vedno večje potrebe zaposlovalcev in izpraznjen trg dela kličejo po novih pristopih reševanja tega vprašanja in fleksibilnejši obravnavi dela (še posebej glede na starajočo se družbo), kot je prilagajanje delovnih mest, bivanjskih pogojev, mobilnosti,…

– usklajeno delovanje ministrstva in občin na področju preprečevanja prekarnega dela, za zagotovitev takšnih politik na državnem in lokalnem nivoju, ki bodo odgovorile na izzive prekarnosti, zlasti na področju mladih, dolgožive družbe in socialne izključenosti

– kompleksno področje dolgotrajne oskrbe, ki terja celovito upoštevanje potreb in možnosti starejših, z vidika lokalnih skupnosti pa zadostna sredstva za izvajanje nalog in investicij na tem področju, ne samo v zavode, pač pa tudi domove strešjih – na primer sofinanciranje vgradnje dvigal v večstanovanjskih hišah in

– podpora alternativnim politikam in modelom reševanja stanovanjskega problema, predvsem mlajše populacije (npr. stanovanjske zadruge).

Minister Luka Mesec se je strinjal s pomembnostjo vseh odprtih tematik ter zagotovil partnerstvo ministrstva pri iskanju rešitev, ki so primerne za sodobni čas, sodobno družbo ter odgovarjajo na zahteve zelo različne populacije. Povedal je še, da pri tem računa na tesno sodelovanje lokalnih skupnosti ter pozval SOS, da razišče s kakšnimi težavami se srečujejo lokalne skupnosti na področju mladih in integraciji tujcev. Prav tako se je zavzel za intenzivno medresorsko sodelovanje z drugimi ministrstvi pri zgoraj omenjenih tematikah.