Za delno povračilo stroškov zaradi povečanega nadzora državne meje bo vlada občinam zagotovila 2,5 milijona evra

Vlada RS je na 46. redni seji dne 20. 4. 2023 obravanvala povračilo stroškov občinam zaradi povečanega nadzora državne meje.

Vlada RS je ugotovila obstoj povečanega nadzora državne meje v letu 2022 v določenih občinah. Skupna višina zagotovljenih sredstev v letu 2023 za delno povračilo stroškov občinam znaša 2.500.000 evrov, prav tako je določena višina povračila posamezni občini.

Povečan nadzor državne meje pomeni intenzivnejše izvajanje dejavnosti in ukrepov na podlagi Zakona o nadzoru državne meje in Zakonika o schengenskih mejah, kar zahteva povečano prisotnost policije na območju občin ob državni meji. Povečan nadzor državne meje na predlog Ministrstva za notranje zadeve s sklepom ugotovi Vlada Republike Slovenije, ki tudi odloči o višini sredstev za posamezno občino.

Med upravičene stroške sodijo stroški zaradi obnove in investicijskega vzdrževanja občinskih cest in javnih poti, ki so dodatno obremenjene zaradi povečanega nadzora državne meje, stroški osvetlitve občinskih cest in javnih poti ter drugi stroški, ki nastanejo občinam za zagotavljanje večje varnosti občanom in so posledica povečanega nadzora državne meje.