Javni poziv za sofinanciranje nujnih programov na področju kulture

Ministrstvo za kulturo je pripravilo Javni poziv za sofinanciranje nujnih programov na področju kulture (JP KE 2023). Poziv bo trajal predvidoma od 12.5. 2023 do 12.6. 2023.

Predmet javnega poziva bo sofinanciranje nujnih programov na področju kulture za leto 2023 in sicer za ureditev osnovnih prostorskih pogojev in nakupa opreme za javne zavode s področja kulture, katerih ustanoviteljica je lokalna skupnost. Namen javnega poziva za sofinanciranje nujnih programov na področju kulture za leto 2023 bo zagotavljanje osnovnih prostorskih pogojev in nakup delovanju občinskih javnih zavodov s področja kulture namenjene opreme. Cilj javnega poziva bo izboljšanje pogojev za razvoj kulturno – umetniške ustvarjalnosti javnih zavodov, katerih ustanoviteljice so samoupravne lokalne skupnosti.

Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje vlaganj po tem javnem pozivu, bo znašala največ 1.100.000,00 EUR. Zaprošena vrednost sofinanciranja vlaganja prijavitelja za sofinanciranje upravičenih stroškov bo lahko največ 70.000,00 EUR brez DDV, oziroma največ do 50% upravičenih stroškov. Vrednost investicijskega projekta ne bo smela presegati vrednosti 500.000,00 EUR z DDV.

Besedilo javnega poziva bo predvidoma 12.5.2023 objavljeno na spletni strani Ministrstva za kulturo.