2. izredna seja predsedstva SOS na temo financiranja občin in položaja lokalnih funkcionarjev

V sredo 10. 5. 2023 je potekala preko spleta 2. izredna seja predsedstva SOS, na kateri je bila obravnavana tema financiranja občin.

Ključna razprava je potekala o anomalijah na področju financiranja stroškov za izvajanje zakonskih nalog. Določene občine se soočajo z izrazito podfinanciranostjo, na kar SOS že nekaj let opozarja. Z namenom odprave te anomalije je bila ustanovljena tudi Operativna podskupina za pripravo predloga za morebitne spremembe sistema financiranja občin, v okviru katere je bilo dogovorjeno, da se ne posega v sistem financiranja občin. SOS znotraj skupine zastopa stališče, da se naj občinam, ki so podfinancirane zagotovijo dodatna sredstva iz državnega proračuna.

V razpravi je predsedstvo izpostavilo rast stroškov za financiranje zakonskih nalog vseh občin. V letu 2020 so občine imele stroške za izvajanje zakonskih nalog (po izračunih SOS) v višini 725,42 eur, medtem ko je bila zakonsko določena povprečnina v višini 645,00 eur. Prav tako imajo občine v obdobju januar-marec letošnjega leta za 15% več stroškov za izvajanje zakonskih nalog kot v enakem obdobju v letu 2022.

Članice in člani predsedstva so sklenili, da sekretariat SOS sproti spremlja in preverja stanje občinskih financ, učinke dviga plač zaposlenih na finance ter o stanju stroškov za izvajanje zakonskih nalog obvešča Ministrstvo za javno upravo in Ministrstvo za finance. V skladu z zaključki analiz bodo sledili nadaljnji koraki.

Predsedstvo je obravnavalo tudi predlog Zakona o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju in sklenilo, da je potrebno županje in župane ter podžupanje in podžupane uvrstiti v plačni razred, primeren pristojnostim in odgovornostim ter jim izrecno priznati vodstvene izkušnje. Priznati jim je potrebno pravico do redne delovne uspešnosti, kot jo imajo vsi ostali zaposleni v javnem sektorju, urediti pravico do izplačila odpravnine po prenehanju mandata, in jim priznati iste dodatke kot ostalim funkcionarjem. V dopisu, ki smo ga že naslovili na resorno ministrstvo smo izpostavili še, da je potrebno vzpostaviti sistem napredovanja v plačne razrede tudi za županje in župane, saj županje in župani niso napredovali v plačnem razredu že vse od leta 2008. Priznati se jim mora tudi študijski dopust in opravljanje tistih izpitov, ki so koristni za opravljanje njegovega poklica. Predsedstvo je sprejelo tudi sklep, da se županje in župane ter podžupanje in podžupane mora nemudoma vključi v pogovore glede členov v predlogu zakona, ki urejajo položaj funkcionarjev, podobno kot se je to že storilo za funkcionarje v sodstvu.

Obenem smo v imenu predsedstva Skupnosti občin Slovenije na resorno ministrstvo naslovili še zahtevo, da se v področni zakonodaji (Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o lokalni samoupravi) uredi še anomalijo, da se direktorji občinskih uprav izbirajo le na javnih razpisih. To naj bo le ena izmed možnosti, druga pa naj bo, da se direktorja občinske uprave imenuje na predlog župana, torej na zaupanje. Prav tako smo pristojne pozvali, da se naj nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije županje in župana ter podžupanje in podžupana nemudoma dvigne iz višine 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno, na 75%.

Predsedstvo je na seji izbralo tudi predstavnika SOS v Delovni skupini za pripravo sprememb zakonodaje s področja regionalnega razvoja pri Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj – to bo Tomaž Vencelj, župan Občine Idrija.

Na seji je bilo dodatno opozorjeno, da je v teku postopek prenove Resolucije o preprečevanju korupcije, ki jo pripravlja posebna delovna skupina, katere članice je tudi predstavnica SOS, Darja Vudler Berlak. Za kvalitetno in aktivno zastopanje stališč občin oziroma županj, županov so zato potrebni konkretni predlogi sprememb obstoječe Resolucije in praktični primeri težav s katerimi se soočajo občine zaradi le te. Predstavniki občin so tisti, ki lahko pojasnijo in predlagajo, kje so pomanjkljivosti ter kaj lahko naredijo za izboljšanja stanja sami oziroma kako jim na tem področju lahko pomaga ministrstvo/država.

Predstavljena je bila tudi pobuda Društva za kulturo inkluzije za spremembo Zakona o volitvah v državni zbor oziroma volilna pravica za manjše skupine. Predsedstvo SOS je  pobudo za spremembo Zakona o volitvah v državni zbor (ZVDZ) na način, da se zagotovi uresničevanje 29. člena Konvencije o pravicah invalidov ter preprečevanje diskriminacije zaradi invalidnosti podprlo.