Obvestilo o spremembah glede pogajalske skupine, ki se bo po novem pogajala z reprezentativnimi sindikati

Danes smo bili obveščeni o sklepu Vlade RS z dne 18. 5. 2023, s katerim je bila imenovana ožja pogajalska skupina, ki se bo po novem pogajala z reprezentativnimi sindikati v okviru sej pogajalske komisije (centralna pogajanja).
Ker gre za novo, ožje sestavljeno vladno pogajalsko skupino, v njej ni več vključenih predstavnikov reprezentativnih združenj občin, kar bo še nadalje omejilo možnost sodelovanja občin pri sprejemanju odločitev na področju plačnega sistema v javnem sektorju.

S sklepom so bile imenovane pogajalske skupine za pogajanja in usklajevanja o predpisih in kolektivnih pogodbah po posameznih plačnih stebrih. Za plačni steber javnih uslužbencev v državnih organih, samoupravnih lokalnih skupnostih, javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih s področja obvezne socialne varnosti, gasilcev in javnih uslužbencev plačne skupine B v teh uporabnikih proračuna je sicer imenovana članica Skupnosti občin Slovenije, vendar se bodo pogajali le o spremembah in dopolnitvah kolektivnih pogodb glede določanja števila dni letnega dopusta ter o revidiranju seznama delovnih mest, na katerih so javni uslužbenci upravičeni do poklicnega pokojninskega zavarovanja.

Celotno besedilo sklepa je dostopno na povezavi TUKAJ.

Na dodatno omejevanje možnosti sodelovanja občin pri sprejemanju odločitev na področju plačnega sistema v javnem sektorju bomo Ministrstvo za javno upravo opozorili na sestanku Delovne skupine za lokalno samoupravo dne 30. 5. 2023.