Zakon o gospodarskih javnih službah varstva okolja ponovno v javni razpravi

V javni obravnavi je Zakon o gospodarskih javnih službah varstva okolja (predlog 22.5.2023). Predlog zakona posega v gospodarsko javno službo oskrbe s pitno vodo, gospodarsko javno službo odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (med oblikami izvajanja javne službe ni več predvidenih režijskih obratov in da mora izvajalec javne službe opravljati storitve za vsaj 3.000 uporabnikov, izrecno je prepovedano prepustiti izvajanje javne službe podizvajalcem, da izvajalec javne službe pripravi program izvajanja za vsako občino posebej), gospodarsko javno službo ravnanja z odpadki (državna gospodarska javna služba sežiga komunalnih odpadkov, državna gospodarska javna služba ravnanja z živalskimi stranskimi proizvodi kategorije 1 in 2), občinsko gospodarsko javno službo ravnanja z odpadki (zbiranje, obdelava, odlaganje –v okviru javne službe lahko odpadke obdeluje le izvajalec, ki je javno podjetje ali javni zavod v lasti občine oziroma oseba, ki je za opravljanje dejavnosti pridobila koncesijo), javno službo zbiranja odpadkov s plovil (plovila bodo plačala posredno pristojbino za pokritje stroškov za prevzem odpadkov s plovil), gospodarsko javno službo urejanja in čiščenja javnih površin (popolnoma nova sistemska ureditev).

Predlog zakona ureja še evidentiranje gospodarske javne infrastrukture varstva okolja (vzpostavljen je nov povezovalni identifikator, ki služi povezovanju različnih evidenc (register osnovnih sredstev, upravljavski kataster, ipd.) in cene (določa postopek oblikovanja cene in njeno sestavo).

Vljudno vas prosimo, da predlog zakona skrbno preberete in nam vaše pripombe po členih posredujete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do 6. 6. 2023.