Peta seja delovne skupine za lokalno samoupravo

Na svoji peti seji se je sestala Delovna skupina za lokalno samoupravo. Sestanka so se s strani Skupnosti občin Slovenije udeležili predsednik dr. Vladimir Prebilič, podpredsednik Nejc Smole in generalna sekretarka Jasmina Vidmar. S strani države so se sestanka udeležili še državni sekretar na Ministrstvu za javno upravo Jure Trbič in državna sekretarka na Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj Andreja Katič s sodelavci.

Na tokratnem srečanju so se posvetili pripravam na spremembo Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in problematiki brezplačnega prenosa premoženja države na občine. Skupnost občin Slovenije je opozorila na sklep Vlade RS, po katerem je potrebno upoštevati obvezne usmeritve Strategije ravnanja z nepremičnim premoženjem iz leta 2009, ki določa, da je potrebno zemljišče pred brezplačnimi prenosi na občine, poskusiti prodati ali oddati v najem. Predstavniki so opozorili, da se s tem posega v zakonsko določene pravice iz Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, kar ima škodljive posledice na delovanje vseh občin in izpolnjevanje njihovih zakonskih nalog. Prav tako je nedopustno, da se bi naj občine prijavljal na javne dražbe in tako tekmovale z vsemi interesenti, pri tem pa sploh ni pomembna javna korist, temveč zgolj denar. Marko Diaci je spomnil na podobno problematiko s Skladom kmetijskih zemljišč in opozoril na nujnost, da se prevetri relacije med obema stranema. Miloš Senčur je predlagal, da se razišče možnost ukinitve Sklada, glede na določila 22. člena Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, ki govori o ukinitvi slednjega po zaključku denacionalizacijskih postopkov – teh je na sodiščih odprtih zgolj še 68. Delovna skupina je sklenila, da bodo to tematiko podrobneje prevetrili na naslednji seji.

Andreja Katič je podrobneje predstavila način in željo Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj, ki trenutno pripravlja Zakon o skladnem regionalnem razvoju, da zakonodajo na tem področju oblikujejo vključujoče. Zato bodo poleg že predvidene delovne skupine obravnavali materijo po sklopih. Dr. Vladimir Prebilič je ob tej tematiki izpostavil, da bo v novi zakonodaji potrebno jasno opredeliti kriterije in merila za opredelitev problemskih območij. Namreč, za opredelitev slednjih ni pomemben faktor zgolj število delovnih mest, temveč tudi njihova dodana vrednost ter staranje prebivalstva ter odsotnost primerne infrastrukture za bivanje. Šele takrat, ko upoštevaš ključne faktorje in merila je možno pridobiti vpogled v to, kje ležijo dejanska problemska območja. Izpostavil je še, da imamo brez konkretnih oprijemljivih kriterijev in meril, izkrivljeno sliko o stanju zadev. V imenu Skupnosti občin Slovenije je izpostavil željo po tesnem sodelovanju pri pripravi zakonodaje.

Generalna sekretarka SOS je opozorila še na oblikovanje zakonodaje na področju dolgotrajne oskrbe starejših in izpostavila, da je SOS na resorna ministrstva že naslavljala pobude za oblikovanje razpisov, namenjenih infrastrukturnim adaptacijam za odpravo arhitektonskih ovir za starejše. Državna sekretarka A. Katič je potrdila poznavanje pobude in obljubila, da bodo nanjo odgovorili.

Delovna skupina se bo ponovno sestala v septembru.