Vlada izdala Uredbo o pitni vodi - upoštevane vse pripombe SOS

Na pobudo Skupnosti občin Slovenije so potekala intenzivna usklajevanja v sklopu obravnave Uredbe o pitni vodi, ki je bila v različnih fazah obravnave v preteklih 6 mesecih. Ključno stališče Skupnosti občin Slovenije je bilo, da sprejete določbe v Uredbi ne smejo povzročati povečanja stroškov javne službe, razen če so zagotovljena ustrezna sredstva za občine glede na realne potrebe na terenu. Skupnost občin Slovenije je opozorila, da nekateri deli Uredbe določajo strožje mejne vrednosti parametrov kakovosti vode za prehrano ljudi in motnost vode, kot je potrebno glede na določbe EU direktive, sedanjo ureditev ter za zagotavljanje zdravja prebivalcev. Prav tako je bilo izpostavljeno, da bi uveljavitev strožjih ukrepov zahtevala velike investicije v ustrezno infrastrukturo, kot je ultrafiltracija vode za skoraj polovico Slovenije.

Z aktivno vključitvijo v postopek javne obravnave in uspešnim pozivom na usklajevanja z Ministrstvom za zdravje, smo uspeli doseči želene spremembe. Ministrstvo je namreč upoštevalo vse naše pripombe in občinam ne bodo nastali dodatni stroški. Vlada Republike Slovenije je Uredbo o pitni vodi na seji 1. 6. 2023 sprejela.