Županje in župani so se srečali s predsednikom Vlade RS in ministrsko ekipo

Na Brdu pri Kranju je 5. junija potekalo srečanje slovenskih županj in županov s predsednikom Vlade ter ministricami in ministri. Rdeča nit srečanja predstavnikov vlade in županj ter županov je bila tesnejše sodelovanje vlade z občinami. Poleg zagotavljanja razvojnih kohezijskih finančnih sredstev za okrepitev kakovosti življenja občanom in občankam sta bili osrednji temi celovita prenova plačnega sistema javnega sektorja ter financiranje občin. Tako župani kot vladni predstavniki so se strinjali, da obstajajo razlike med občinami, da obstoječi sistem financiranja občin ni pravičen in ga je treba nadgraditi. Višjega zneska povprečnine v tem letu ni pričakovati, vendar pa se bi naj obetalo nekaj sprememb v smeti dodatkov za tiste občine, ki so podfinancirane.

Ministrica Sanja Ajanović Hovnik se je dotaknila tudi teme celovite prenove plačnega sistema, v okviru katere je predvidena tudi odprava plačnih nesorazmerij za direktorje občinskih uprav in župane, saj plače županov in drugih funkcionarjev v primerjavi za rastjo plač javnih uslužbencev znatno zaostajajo. Dogovor o višini plač za funkcionarje, kamor sodijo tudi plače županov, bi naj sledil sklenjenemu dogovoru o odpravi nesorazmerij v osnovnih plačah pri vseh ostalih zaposlenih v javnem sektorju.

Minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan je povedal, da usklajevanja z združenji občin potekajo sproti, glede na odprte izzive. S predstavniki SOS, ZOS in ZMOS se je srečal že na temo velikih zveri, prilagajanja na podnebne spremembe, vključno s črpanjem sredstev Sklada za Podnebne spremembe, invazivne tujerodne vrste, upravljanje varstvenih območij, vključno s sodelovanjem pri načrtovanju ukrepov ter financiranju le-teh, potekala je razprava o vsebini Zakona o gospodarskih javnih službah varstva okolja (ZGJSVO), možnosti financiranja ukrepov na področju varstva okolja – odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter izzivih s pridobivanjem gradbenih dovoljenj in urejanja prostora. Ministrica za digitalno preobrazbo dr. Emilija Stojmenova Duh je na srečanju poudarila aktivnosti, ki jih ministrstvo že izvaja ali pripravlja za lokalne skupnosti. Med njimi je ustanavljanje Evropskega konzorcija za digitalno infrastrukturo, ki bo zagotovilo digitalno infrastrukturo in orodja za lokalne skupnosti, namenjeno vzpostavljanju lokalnih digitalnih dvojnikov, izobraževalne kampanje za zaposlene in funkcionarje lokalnih skupnosti, za dvig digitalnih kompetenc. Napovedala je tudi, da bodo iz programa evropske kohezijske politike 2021–2027 v okviru ukrepa za pametna mesta, skupnosti in vasi namenjena sredstva za spodbujanje podpornega okolja za digitalno preobrazbo procesov, sistemov in storitev lokalnih skupnosti, vključno s strateškim projektom povezovalne platforme za lokalne skupnosti.

Tako ministrice in ministri s predsednikom Vlade na čelu kot tudi županje in župani so se ob zaključku dogodka strinjali z nadaljevanjem tovrstnih srečanj, kjer se krepi sodelovanje državne in lokalne ravni.

Foto: Avtor Bor Slana, STA