Prvi sestanek Delovne skupine za pripravo predloga sprememb Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja

V sredo 14. junija 2023 je potekala prva seja delovne skupine za pripravo predloga sprememb Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, v kateri stališča Skupnosti občin Slovenije zastopa župan Idrije Tomaž Vencelj.

Namen delovne skupine je priprava sprememb Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSSRR), v okviru katere se načrtuje izvedbo 5 dogodkov/ javnih razprav, ki bodo usmerjene v različne vsebinske sklope. Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj je predlagalo pet okvirih vsebinskih sklopov, ti so:
– vloga kohezijskih in razvojnih regij, krepitev regionalnih struktur
– obmejna in druga problemska območja, program razvojnih spodbud za enakomeren regionalni razvoj, opredelitev in financiranje
– dogovori za razvoj regij, regionalni razvojni programi, opredelitev regijskih projektov in financiranje
– indeks razvojne ogroženosti – umestitev v zakonodaji, določitev, spremljanje in namen, ter
– spremljanje regionalnega razvoja, kazalniki in merila.
V okviru javnih razprav bodo k sodelovanju povabljeni tudi strokovnjaki in zainteresirana javnost. Prva javna razprava bo potekala že v začetku meseca septembra. Pripravljen oz. usklajen predlog zakona, ki bo pripravljen na sprejetje, je načrtovan o konca leta 2023.