Z ministrico Sanjo Ajanović Hovnik o plačah županov

Na vnovični poziv Skupnosti občin Slovenije in v okviru prenove sistema plač v javnem sektorju ter odprave plačnih nesorazmerij, je ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik, pozvala na sestanek glede ureditve plač funkcionark in funkcionarjev. Sestanek je potekal danes, 19. junija, stališča Skupnosti občin Slovenije pa so zastopali predsednik dr. Vladimir Prebilič, podpredsednik Nejc Smole in generalna sekretarka Jasmina Vidmar.

Ministrica za javno upravo je uvodoma izpostavila, da smo se o tej tematiki že pogovarjali in da je današnji sestanek prvi izmed mnogih usklajevalnih sestankov. Povedala je, da so s strani vseh treh združenj na ministrstvu prejeli različne predloge, ki jih je potrebno medsebojno uskladiti.  V kratkem namreč lahko pričakujemo osnutek predloga Zakona o funkcionarjih, ki bo celostno urejal vprašanje plač funkcionarjev, tako bo urejal tudi področje plač funkcionarjev na lokalnem nivoju. Lokalnim skupnostim naj bi dopuščal nekaj avtonomije pri določitvi plač županj in županov, spremembe pa se bi naj uveljavile v letu 2027.

Predsednik SOS dr. Vladimir Prebilič je izpostavil izhodišča SOS, s poudarkom na nesorazmerjih med plačami zaposlenih in županj, županov (ter podžupanj in podžupanov) ter pravico do redne delovne uspešnosti, istih dodatkov kot drugi funkcionarji, možnost napredovanja v plačne razrede. Izpostavil je še pomen ureditve primernega »izhoda« iz lokalne politike, kot npr. priznavanje vodstvenih izkušenj, pravica do izplačila odpravnine po prenehanju mandata, najmanj v višini treh plač župana ter za vsako dodatno obdobje mandata dodatni dve plači, saj je ponovna zaposlitev za županje in župane, če jih prejšnje delovno mesto ne čaka, izjemno težavna. Posebej je izpostavil tudi zahtevo SOS, da se v področni zakonodaji (Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o lokalni samoupravi) uredi še nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije županje in župana ter podžupanje in podžupana tako, da bo odstotek plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno, znašal 75%.

Generalna sekretarka SOS je na sestanku izpostavila, da je naša organizacija že v preteklosti zahtevo in podporo spremembam Zakona o funkcionarjih pozdravila, ter skupaj z ZMOS zagotovila podpise 180 županj in županov, ki so zahtevali spremembo plačne politike, kar kaže na to, da so se županje in župani pripravljeni tudi javno izpostaviti. Predlagala je, da če novi zakon dopušča nekaj avtonomije na nivoju lokalnih skupnosti, zakonodajalec skozi zakonska določila omogoči občinam, da spremembe uveljavljajo že pred letom 2027. Ministrica predlogu ni bila povsem nenaklonjena.

Predlog zakona bi naj Ministrstvo za javno upravo posredovalo v kratkem, predstavniki SOS, ZOS in ZMOS pa so se dogovorili tudi za skupni usklajevalni sestanek po pregledu predloga zakona.