Osnutek Uredbe o podrobnejših pravilih urejanja prostora za umeščanje fotonapetostnih naprav

Obveščeni smo bili, da je na podlagi Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-1O; ZUreP-3) ter 8. in 9. člena Predloga zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije (ZUOVE), ki je v postopku sprejemanja v Državnem zboru, Ministrstvo za naravne vire in prostor pripravilo osnutek Uredbe o podrobnejših pravilih urejanja prostora za umeščanje fotonapetostnih naprav.

Poudarek za občine je:

  • na izjemah od obvezne postavitve fotonapetostnih naprav pri novogradnjah in rekonstrukcijah objektov, kjer ni mogoče izpolniti občinskih prostorskih izvedbenih pogojev glede zelenih površin in ozelenitve.
  • pri uveljavljanju obveznosti postavitve in sicer v postopku izdaje gradbenega dovoljenja v skladu z zakonoma (ki ureja prostor, ki ureja graditev) glede skladnosti fotonapetostnih naprav na strehi objekta ali na parkirišču s podrobnejšimi pravili urejanja prostora, kot jih določa uredba.
  • na primeru, ko občinski prostorski izvedbeni akti ne urejajo umeščanje fotonapetostnih naprav ali če se dopušča umeščanje fotonapetostnih naprav brez podrobnejših prostorskih izvedbenih pogojev oz. so za umeščanje, dovoljevanje in postavitev fotonapetostnih naprav upoštevajo skupna podrobnejša pravila urejanja prostora (II. poglavje te uredbe)
  • pri uporabi Uredbe OVE, ki je namenjena neposredni uporabi pri dovoljevanju in postavitvi fotonapetostnih naprav, če je glede na zmogljivost naprave in vrsto gradbenega posega zanje treba pridobiti gradbeno dovoljenje ali morebitno mnenje oziroma soglasje občine ali ministrstva za izvajanje posegov v prostor.

Osnutek Uredbe je objavljen tukaj.

Občine lahko oddate pripombe v obliki predlogov na osnutek Uredbe do 18.7.2023 na ana.plavcak@skupnostobcin.si.