Občine z ukrepi v smeri ohranjanja kakovosti zunanjega zraka

V torek, 20. 6. 2023 je Skupnost občin Slovenije ob sodelovanju Direktorata za okolje iz Ministrstva za okolje, podnebje in energijo (v nadaljevanje MOPE) organizirala spletni dogodek, katerega namen je bil seznaniti občine s področjem kakovosti zunanjega zraka. Uvodoma je mag. Jože Jurša iz MOPE predstavil Operativni program ohranjanja kakovosti zunanjega zraka, ki ni “obvezujoč” za občine, a se skozi priporočila in usmeritve izvaja na celotnem ozemlju Slovenije. Kot je povedal, je v programu zbranih več kot 70 ukrepov, ki se priporočajo v izvajanje lokalni ravni (občinam) od leta 2021 naprej in v treh stebrih:

  • ogrevanje stavb (gradnja novih skoraj nič-energijskih stavb, energijska prenova stavb, daljinsko ogrevanje in optimizacija njegovega delovanja, uvajanje obnovljivih virov energije, ogrevanje s plinov, zamenjava starih malih kurilnih naprav, horizontalni ukrepi na področju ogrevanja stavb);
  • promet (zmanjševanje potreb po prometu, učinkovit promet z motornimi vozili in uporaba “čistih” motorjev, prehod k trajnostni mobilnosti, horizontalni in podporni ukrepi za trajnostno mobilnost in drugi ukrepi);
  • naloge na drugih področjih in podporne naloge (prostorsko načrtovanje, ukrepi gospodarstva, izobraževanje in ozaveščanje o kakovosti zunanjega zraka).

V nadaljevanju je Jurša poudaril, da je velik del operativnega programa v sinergiji z izvajanjem ukrepov za blaženje podnebnih sprememb (npr. URE, OVE, trajnostna mobilnost). Špela Žohar, prav tako iz MOPE, je v drugem delu dogodka izpostavila Prenovo Direktive, ki združuje Direktivo o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo (2008/50/ES ) in Direktivo o arzenu, kadmiju, živem srebru, niklju in policikličnih aromatskih ogljikovodikih v zunanjem zraku (2004/107/ES ). V zvezi s tem je poudarila še operativne vidike, ki jih določa Direktiva, in obsegajo okolje in zdravje, monitoring in ocenjevanje, upravljanje in izvrševanje, obveščanje in poročanje. Ob koncu dogodka je še poudarila, da je treba kakovost zraka v Sloveniji ohranjati na čim višji ravni že zaradi potrebe ohranjanja čim višje ravni celostnega varstva okolja. Povzela je tudi koristi izvajanja ukrepov operativnega programa na zdravje in gradnike trajnostnega razvoja (družbo, okolje in gospodarstvo) ter ponudila možnost dvosmerne komunikacije za občine, ki bi si želele od pristojnega direktorata pridobiti dodatne informacije.