Predlog Odloka o programu porabe sredstev sklada za podnebne spremembe v obdobju 2023-2026

Na e-Demokraciji je objavljen Predlog Odloka o programu porabe sredstev sklada za podnebne spremembe v obdobju 2023-2026, ki je v medsektorskem usklajevanju in katerega predlagatelj je Ministrstvo za okolje, prostor in energijo. Kot navajajo, se z odlokom sprejme Program porabe sredstev sklada za podnebne spremembe za leto 2023 – 2026, ki je v Prilogi, ki je sestavni del tega odloka in do katerega za podrobnejše informacije dostopate tukaj. V nadaljevanju izpostavljamo posamezne ukrepe, ki so v Predlogu Odloka tudi konkretneje zapisani.

(1) Program porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leto 2023 – 2026 (v mio EUR) po ukrepih:

 • Skoraj nič energijske in brez emisijske stavbe
 • Obnovljivi viri energije
 • Razogljičenje gospodarstva
 • Ohranjanje biotske raznovrstnosti in ekosistemov
 • Podnebno financiranje
 • Komuniciranje, ozaveščanje
 • Digitalna podpora podnebnemu prehodu
 • Doseganje ciljev zmanjšanja emisij toplogrednih plinov – enote
 • Tehnična pomoč
 • Kritje stroškov poslovanja Eko sklada

(2) Preglednico noveliranih ukrepov in porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leto 2023 (v mio EUR)

 • Razogljičenje, emisije toplogrednih plinov, ukrepi na področju gozdarstva, kmetijstva in odpadkov
 • Razogljičenje, emisije toplogrednih plinov, ukrepi v gospodarstvu
 • Razogljičenje, obnovljivi viri energije
 • Energetska učinkovitost, industrija
 • Energetska učinkovitost, stavbe
 • Energetska učinkovitost, promet
 • Energetska učinkovitost, več sektorski ukrepi ter ozaveščanje in informiranje
 • Prilagajanje

(3) Skupni pregled porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leto 2023 – 2026 (novelirani ukrepi za leto 2023 ter novi ukrepi za leto 2023-2026 v mio EUR)

Občine nam lahko posredujete pripombe (v obliki predlogov z utemeljitvami v preglednici tukaj) do 12.7.2023 na ana.plavcak@skupnostobcin.si.