Sestanek z ministrom Brežanom in njegovo ekipo

V torek, 27. 6. 2023 je s predstavniki asociacij občin in ministrom za naravne vire in prostor Urošem Brežanom ter njegovo ekipo potekal sestanek glede izvedbenega prostorskega načrtovanja občin, koncesij za rabo vode za proizvodnjo električne energije in drugih odprtih tem. Predstavniki SOS so bili aktualni predsednik Skupnosti občin Dr. Vladimir Prebilič, generalna sekretarka Jasmina Vidmar in županja občine Selnica od Dravi dr. Vlasta Krmelj.  Uvodoma je minister predlagal, da se format tovrstnih rednih sestankov nadaljuje ter, da se sestankov udeležujejo poleg predstavnikov asociacij še naprej tudi strokovnjaki z občin.

Sestanek se je pričel z ugotovitvijo na obeh straneh, da se v prostoru dogajajo negativni trendi prostorskega razvoja, predvsem so prisotne težave z umeščanjem v prostor. Na podlagi analize je bilo izpostavljeno, da so občine do leta 2014 potrebovale 5 let za sprejem OPN, sedaj je potrebnega še več tega časa. Glede na ugotovljeno bo ministrstvo pristopilo k pregledu in noveliranju vseh smernic pri sprejemanju prostorskih načrtov in le te objavilo na enem mestu ter o tem obvestilo občine.

Predstavniki asociacij so v nadaljevanju izpostavili še tolmačenje določil 130. člena ZUreP-3, ki opredeljuje pogoje spreminjanja namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev z OPPN. Občine naj bi vezano na naveden člen v obstoječem Predlogu Zakona o urejanju prostora imele med drugim možnost spreminjanja namenske rabe prostora na stavbnih zemljiščih kot tudi prostorskih izvedbenih pogojev OPPN brez predhodne spremembe OPN. Na sestanku je bilo tako dogovorjeno, da se z namenom iskanja rešitev predstavniki asociacij in ministrstva konec julija ponovno sestanejo, pregledajo in tudi določijo primernejša določila v zvezi z namensko rabo prostora in OPN.

Predstavniki SOS so na sestanku izpostavili še nesprejemljivo situacijo občin, ki v skladu z Uredbo o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije prejemajo koncesijo od podeljenih vodnih pravic. Občine so s strani ministrstva namreč prejele dopise, v katerih so bile seznanjene, da zaradi hidroloških razmer (30% nižja proizvodnja električne energije) v letu 2022 ter zaradi določil Zakona o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo (ZUOKPOE), ki opredeljujejo, da se plačilo za koncesijo za rabo vode za proizvodnje električne energije določi v enaki višini na enoto proizvedene električne energije, kot jo je koncesionar plačeval v letu 2020, prejmejo za izplačilo zgolj 9% načrtovanih sredstev. Navedeno dejstvo postavlja občine v nezavidljiv položaj, saj se le-te nahajajo v situaciji, ko za že “začete” investicije nimajo ustreznih finančnih sredstev za njihovo dokončanje.

Glede opisane problematike, vezane na prejemanje koncesije za rabo vode za proizvodnjo električne energije, je bilo prav tako dogovorjeno, da se pri iskanju rešitev za občine znova sestanejo odločevalci, tokrat v širši zasedbi in sicer predstavniki skupnosti občin, Ministrstva za naravne vire in prostor kot tudi Ministrstva za okolje, podnebje in energijo.

Minister Brežan je prav tako komentiral predlog Zakona o gospodarskih javnih službah varstva okolja (v nadaljevanju ZGJS VO). Povedal je, da bo pristojno ministrstvo predlog ZGJS VO ustavilo ter, da se bo konkretno delo predloga zakona z usklajevanji občin šele pričelo. V zvezi s tem je v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije v ponedeljek 26. 6. potekala tudi novinarska konferenca Skupnosti občin Slovenije, Združenja mestnih občin Slovenije, Združenja občin Slovenije in Zbornice komunalnega gospodarstva, katere namen je bil širši javnosti predstaviti predlog zakona z vidika predstavnikov lokalnih skupnosti in izvajalcev javnih služb. Do dodatnih informacij z novinarske konference lahko dostopate tukaj.