Predlog Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

S strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano smo v pregled in obravnavo prejeli Predlog Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD).

Predlog Uredbe določa namen podpore, razpoložljiva finančna sredstva, upravičence, pogoje za odobritev in izplačilo sredstev, postopek dodelitve sredstev, obveznosti, finančne določbe, naloge lokalnih akcijskih skupin, splošne obveznosti upravičencev, kontrolni sistem in upravne sankcije za izvajanje pristopa LEADER/CLLD.

V obdobju 2023-2027 je za skupno izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, namenjenih približno 84,55 milijonov evrov. Od tega bo 44,4 milijonov evrov prispeval EKSRP, 40,12 milijonov evrov pa ESRR. Vsa sredstva bodo razporejena skozi strategije lokalnega razvoja (SLR), ki jih bodo pripravile lokalne akcijske skupine (LAS) na podlagi Uredbe o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditve strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027.

Predlagana Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v obdobju 2023-2027, je bila usklajena v okviru Medresorske delovne skupine CLLD. Uredba določa skupni pristop k lokalnemu razvoju, ki ga vodi skupnost, na podlagi strateškega načrta za skupno kmetijsko politiko Republike Slovenije za obdobje 2023-2027 in programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027. Ta pristop vključuje podporo skozi skupni pristop LEADER/CLLD, ki je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Na spodnjih povezavah se nahajajo predlagana uredba, ter priloge:

Vaše predloge in pripombe na predlog uredbe posredujte na naslov karmen.stumberger@skupnostobcin.si najkasneje do srede 2. avgusta.