Na drugem sestanku z uradom o ukrepih občin za integracijo tujcev  

Urad Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov je organiziral drugi sestanek na temo ukrepov za vključevanje tujcev v lokalno okolje. Sestanka se je v imenu Skupnosti občin Slovenije udeležila generalna sekretarka SOS Jasmina Vidmar. Pogovor je tekel o možnih pristojnostih občin pri vključevanju tujcev v okviru strategije vključevanja tujcev.

Prejeto gradivo za sestanek je obsegalo zgolj izvleček predlogov ukrepov, ki bi se jih lahko izvajalo na lokalni ravni, med njimi ukrepi medsebojnega spoznavanja – medkulturni dialog preko mediatorstva, socialno vključevanje, izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev na področju socialnega varstva za delo z migranti ter zaposlenih na občinskem nivoju, aktivno vključevanje tujcev v programe družinskih centrov, večgeneracijskih centrov, socialnovarstvenih programov in drugih skupnostnih programov, Ustanavljanje občinskih Svetov za tujce kot posvetovalnega telesa lokalne oblasti ali določitev osebe v občinski upravi za pravice tujcev, ki se nanašajo na pristojnosti občin (volilna pravica, participacija prebivalcev, ..) ter širjenje dostopnosti pri dodelitvi neprofitnega najemnega stanovanja in do subvencij za tržne najemnine. V sodelovanju s predstavniki združenj občin se bodo oblikovali konkretni ukrepi, ki bi bili v pristojnosti občin, financirani pa s strani države. Trenutno razmišljanje je v smeri vzpostavitve kulturne mediacije in skupnostnega tolmačenja za pomoč pri komunikaciji tujcev v institucijah (šolah, zdravstvenih domovih, UE).

Generalna sekretarka je izpostavila, da smo prejeli v vpogled zgolj izvlečke, torej izven sistemskega koncepta postavljene predloge ukrepov, zato je predlagala, da se predlog strategije deli v celoti s skupino. Prisotni so se strinjali, da je uspeh integracije odvisen v precejšnji meri tudi od motivacije migrantov ter da bi bilo smiselno pridobitev socialnih transferjev vezati  na poklicno in socialno aktivacijo, vpis otrok v šole ipd. Tako kot kadri odhajajo iz Slovenije zaradi boljših priložnosti v tujini, se moremo zavedati kadrovskih potreb tudi v Sloveniji, vendar je obenem potrebno upoštevati tako pravice priseljencev kot njihove dolžnosti.

V kratkem bo znotraj delovne skupine posredovan osnutek strategije integracije tujcev, ki bo interne narave, zato bo v koordinaciji z občinami članicami nanj  pripombe predstavila generalna sekretarka SOS.