Predlog prenosa lastništva zemljišč RS na katerih poteka občinska cesta na občine, oziroma predlog zamenjave lastništva

S strani Ministrstva za infrastrukturo smo prejeli v pregled in obravnavo gradiva za sejo Vlade RS, na podlagi katerega so predlagani sledeči sklepi:

  1. Vlada Republike Slovenije se je seznanila z informacijo o obsegu nepremičnin v lasti države, ki so kategorizirane kot občinske javne ceste na dan 31. 12. 2022.
  2. Vlada Republike Slovenije nalaga Ministrstvu za infrastrukturo in Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo, da izvedeta prenos lastninske pravice na nepremičninah, ki so kategorizirane kot občinske javne ceste, v korist samoupravnih lokalnih skupnosti na podlagi ZSPDSLS-1.
  3. Vlada Republike Slovenije nalaga Ministrstvu za infrastrukturo in Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo, da lastninsko pravna razmerja z samoupravnimi lokalnimi skupnostmi uredita v roku petih let od izdaje tega sklepa.

Na spodnjih povezavah se nahaja gradivo, ter seznam parcel, ki so v lasti države ter na njih poteka občinska cesta.

Gradivo za sejo vlade

Seznam parcel, ki so v lasti RS ter na njih poteka občinska cesta

Vabimo vas, da nam morebitne predloge in propombe posredujete na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do četrtka 13. julija 2023.