Razprava glede osnutka Uredbe o podrobnejših pravilih urejanja prostora za umeščanje fotonapetostnih naprav

V četrtek, 6.7.2023 je v prostorih Ministrstva na naravne vire in prostor potekala predstavitev osnutka Uredbe o podrobnejših pravilih urejanja prostora za umeščanje fotonapetostnih naprav (Uredba OVE) – ki se nahaja v javni razgrnitvi. Predstavitve so se udeležili tudi predstavniki SOS, ZOS, ZMOS, Zbornice za arhitekturo in prostor ter Inženirske zbornice Slovenije, ki so s svojimi komentarji v drugem delu srečanja tudi odprli razpravo.

Osnutek Uredbe OVE med drugim določa podrobnejša pravila urejanja prostora za postavitev fotonapetostnih naprav pri novogradnjah in rekonstrukcijah objektov kot tudi izjeme od njihove obvezne postavitve. Kot je določeno v osnutku Uredbe OVE, postavitev fotonapetostnih naprav ne bo izvedljiva ali dopustna iz razlogov kot je neprimerna namembnost ali vrsta objekta, neprimerna lega ali osončenost objekta, zagotavljanje zelenih površin in na naravi temelječih rešitev, ter varovanje kulturne dediščine. Ob skupnem pregledu osnutka Uredbe OVE, je bilo poudarjeno, da bo ob njenem sprejetju obvezna postavitev fotonapetostnih naprav pri novogradnjah in rekonstrukcijah objektov, kjer je tlorisna površina strehe stavb in parkirišč večja od 1000m². Pri tem je pomembno izhodišče, da se fotonapetostne naprave umesti na največji možni tlorisni površini strehe, in ne na manj kot na 60% tlorisne površine strehe. V zvezi s tem se preveri še nosilnost konstrukcije. Prav tako bo obvezna postavitev fotonapetostnih naprav na obstoječih objektih (strehi obstoječega objekta ali na obstoječem utrjenem parkirišču, katerega tlorisna površina strehe znaša ≥ 1.700m²).

Predstavniki občin so v zvezi s tem opozorili še na vprašanje viška električne energije in postopek razgradnje sočnih panelov po preteku življenjske dobe, ki še v predlogu Uredbe ni konkretno opredeljen. Prav tako so izpostavili še manj ustrezna določila, ki določajo umeščanje fotonapetostnih modulov na fasade in balkone objektov. V skladu z njimi je v sklopu razprave v izogib kaotični podobi naselij prišlo do predloga regulacije tovrstnega umeščanja s soglasji oz. dodatnimi mnenji s strani občin. Med izpostavljenimi predlogi je bila tudi umeščanje fotonapetosnih naprav na način, kjer bi bilo možno shranjevati sončno sevanje v obliki toplotne energije za namen ogrevanja stavb. V predstavitvi so bili izpostavljeni in dobro sprejeti še Sistem dovoljevanja fotonapetostnih naprav v prostor, glede na velikost (moč) naprave/objekta  kot je ≤1 MW, 1-10MV in ≥10 MW ter grafični prikazi, ki so v podporo pri razumevanju podrobnejših pravil urejanja prostora za umeščanje fotonapetostnih naprav. Prav tako so predstavniki ministrstva izpostavili smotrnost obveznosti investitorjev v povezavi z vzdrževanjem fotovoltaičnih naprav, tudi ko niso v vlogi lastnikov zemljišč, kjer so tovrstne naprave nameščene. Za ustreznejšo razlago je bilo v nadaljevanju srečanja na prošnjo zbranih tudi razloženo, da bi se na približno 8000m² velikem območju s pomočjo fotovoltaike iz energije sončnega obsevanja pretvorilo približno 1 megavatno uro električne energije.

Skupnost občin v povezavi z novico še vedno naslavlja občine k oddaji komentarjev na osnutek Uredbe OVE (rok je 18.7.2023). Za dodatne informacije kliknite tukaj.