Spremembe in dopolnitve JR za sofinanciranje energetske prenove večstanovanjskih stavb v javni lasti v okviru NOO

Razširjen je krog upravičencev za prijavo na javni razpis.

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je objavilo spremembe in dopolnitve »Javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove večstanovanjskih stavb v javni lasti (oznaka NOO_VSSVJL_2022) v okviru Načrta za okrevanje in odpornost znotraj razvojnega področja Zeleni prehod, komponenta Trajnostna prenova stavb (C1 K2), naložba v energetsko prenovo večstanovanjskih stavb v javni lasti.

Skladno z reorganizacijo Vlade Republike Slovenije se spreminjata naziv in naslov organa za posredovanje vlog in elektronski naslov za postavljanje vprašanj v zvezi z razpisom. Osrednja sprememba se nanaša na širitev predmeta sofinanciranja po tem Javnem razpisu, in sicer so predmet sofinanciranja projekti celovite energetske prenove večstanovanjskih stavb  v (so)lasti Republike Slovenije in/ali občin in/ali javnih stanovanjskih skladov, katerih ustanovitelj je/so občina/občine ali Republika Slovenija in ki so pravne osebe javnega prava. Opravljeni so bili tudi nekateri redakcijski popravki javnega razpisa.

Naslednji roki za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije so 18. 9. 202311. 3. 202420. 5. 2024 in 18. 11. 2024. Če bodo sredstva porabljena pred potekom posameznih rokov, bo na spletni strani ministrstva in v Uradnem listu RS objavljeno posebno obvestilo o porabi sredstev.

Dodatne informacije najdete na spletni strani tukaj.