Z ministrstvom o predlogu Pravilnika o OPN in OPPN

V četrtek, 27. 7. 2023 je na Ministrstvu za naravne vire in prostor potekal prvi sestanek delovne skupine za občinsko prostorsko načrtovanje vezan na vsebino predloga Pravilnika o občinskem prostorskem načrtu in o občinskem podrobnem prostorskem načrtu. Sestanka so se udeležili državna sekretarka Lenka Kavčič in generalni direktor za prostor in graditev Georgi Bangiev s strokovnimi sodelavci ministrstva ter predstavniki SOS, ZOS in ZMOS.

Izidor Jerala, MO Novo mesto je uvodoma v imenu občin predstavil bistvene pripombe in predloge glede načina priprave in vsebine Pravilnika o OPN/OPPN in s tem povezane interpretacije določil ZUreP-3. Posebna pozornost je bila namenjena dopustnosti sprememb podrobnejše namenske rabe, ter pomembnosti mešanja namenskih rab za preprečitev nastanka “spalnih naselij”. Marsikatera dilema je bila razrešena na samem sestanku, med tem ko se je ministrstvo zavezalo, da bo na naše pripombe podalo tudi pisne obrazložitve. Določen je bil tudi datum naslednjega srečanja. Ponovna razprava in usklajevanje na to temo bo potekalo 28. 8. 2023.