O spremembah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč

Predstavitve novele Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč, ki je bila v četrtek, 3. 8. 2023 v prostorih Ministrstva za naravne vire in prostor, sta se v imenu Skupnosti občin Slovenije udeležila župan dr. Marko Soršak in direktorica občinske uprave Hoče-Slivnica Metka Meglič.

Mag. Matej Skočir, državni sekretar na ministrstvu za naravne vire in prostor ter Rudi Medved, državni sekretar na ministrstvu za obrambo sta ob prisotnosti poveljnika civilne zaščite Srečka Šestana in sodelavcev ministrstev predstavnikom Skupnosti občin Slovenije, Združenje mestnih občin Slovenije in Združenje občin Slovenije predstavila predloge sprememb zakona o odpravi posledic naravnih nesreč.

Novelo zakona pripravlja Ministrstvo za naravne vire in prostor v tesnem sodelovanju z Ministrstvom za obrambo in Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Obravnavana bo predvidoma na prvi popočitniški seji vlade 17. avgusta in v nadaljevanju po nujnem postopku vložena v sprejem državnemu zboru.

Državni sekretar mag. Matej Skočir je povedal, da predstavljene spremembe zakona omogočajo, da hudo prizadeta območja čim hitreje pridejo do denarnih sredstev za nujne sanacije. Z uvedbo predhodne delne ocene škode in predhodnega delnega programa odprave posledic naravnih nesreč bo do 20 odstotkov predhodno ocenjene škode občinam upravičenkam možno izplačati v naprej. Po potrditvi končne ocene škode pa bo sprejet program odprave nastalih posledic in bodo zagotovljena potrebna sredstva za izvedbo Programov odprave posledic naravnih nesreč, ki so v letošnjem letu prizadele širše območje Slovenije. Predvidena je tudi retroaktivnost zakona, in sicer za naravne nesreče, nastale v obdobju od 1. januarja tega leta.

Državni sekretar Rudi Medved pa je povedal, da celotni sistem zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah deluje odlično in da je v tem trenutku najpomembneje, da se ustvari podlaga za predplačila za najnujnejšo sanacijo posledic nesreč. Slovenija se zgleduje po principu dodeljevanja pomoči iz evropskega solidarnostnega sklada, ki prav tako predvideva predplačila v primerih odobrene pomoči.

Prisotni so se strinjali, da bo dolgoročno potrebno pripraviti in uveljaviti sistemske spremembe zakona, ki bodo omogočale bolj diverzificirano obravnavo tako škodnih dogodkov z vidika stopnje prizadetosti posameznih območjih kot tudi dodeljevanja sredstev državnega proračuna. Občine bodo kot ključen deležnik vključene v pripravo predloga sprememb zakona, s katerim bodo okrepljene aktivnosti blaženja podnebnih sprememb, glavnega povzročitelja ekstremnih vremenskih pojavov.