Zbiranje predlogov za spremembo ali dopolnitev Zakona o upravnih taksah

Ministrstvo za javno upravo je prejelo predlog za spremembo Zakona o upravnih taksah oziroma Tarifne priloge na področju varstva okolja. Ker Zakon o upravnih taksah ureja taksno obveznost na vseh upravnih področjih, prosijo, da sporočite morebitne predloge za spremembo oziroma dopolnitev zakona ali Tarifne priloge na področjih iz vaše pristojnosti. Iz vašega predloga naj  jasno izhaja ali je na vašem področju potrebno spreminjati zakon ali tarifno prilogo.

V kolikor boste spremembo Zakona o upravnih taksah iz vaše pristojnosti predlagali, prosimo, da obrazložitev predloga spremembe vsebinsko dopolnite tako, da bo le-ta vseboval vse obvezne sestavine, ki jih mora imeti predlog zakona in jih določa Priloga 3 Navodila za izvajanje Poslovnika Vlade Republike Slovenije št. 10 (povezava): oceno trenutnega stanja in razlogi za spremembo; cilje, načela in poglavitne rešitve; oceno finančnih posledic; prikaz ureditve v drugih pravnih sistemih; presoja posledic, navedbo predstavnikov, ki bodo sodelovali pri delo državnega zbora in obrazložitev razlogov za spremembo (zvišanje oziroma znižanje upravne takse za konkretno vlogo, dovoljenje ali drugo dejanje).

Celovito obrazložene predloge sprememb nam posredujte najkasneje do petka, 25.8.2023 na naslov info@skupnostobcin.si, saj bomo zbrane posredovali na ministrstvo.