Pravilnik za kmetijstvo za novo programsko obdobje

Pred časom smo občinam posredovali osnutek Pravilnika za kmetijstvo za novo programsko obdobje (osnutek je dostopen TUKAJ), ki je bil v fazi nastajanja pregledan tudi s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP). Vključene so bile pripombe MKGP in sekretariata SOS. S strani občin članic smo bili nato opozorjeni, da so osnutek prilagodili potrebam občin in ga pred sprejemom na OS poslali v zadnji pregled na MKGP. MKGP je predlog vrnilo z obsežnimi pripombami, na katere v fazi priprave osnutka niso opozarjali. 

Pridobili smo informacijo, da je nekaj občin uspešno sprejelo novi pravilnik s potrditvijo MKGP. Na povezavi TUKAJ je dostopen pravilnik, ki ga je sprejela Občina Gornja Radgona. Pravilnik vam lahko služi kot osnova, ki jo je potrebno prilagoditi glede na ukrepe, ki jih izvaja vaša občina.

Na tem mestu ponavljamo stališče MKGP: ”Za pripravo in sprejem občinskih predpisov so pristojne občine kot samostojne samoupravne lokalne skupnosti. Naloga naše službe je, da preveri skladnost predpisov o ukrepih pomoči v kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu s pravili EU o državni pomoči ter pri tem svetuje priglasiteljem shem pomoči. Naša služba ne more biti v položaju, da je pripravljavec pravnih podlag shem pomoči, hkrati pa pristojni organ za obravnavo in preverjanje njihove skladnosti s pravili EU – to je nasprotje interesov, ki se mu moramo izogibati.”

Posebna zahvala gre ge. Majdi Ferenc iz Občine Gornja Radgona, ki je delila sprejeti pravilnik z namenom pomagati ostalim občinam pri sprejemu njihovih pravilnikov.

Skupnost občin Slovenije nadaljnjih osnutkov oz. predlog pravilnika ne bo pripravljala.