Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (predlog volivk in volivcev) vložen v Državni zbor

Inštitut 8. marec je zbral zadostno število podpisov za formalno vložitev predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja v državni zbor.

Bistvene rešitve predloga zakona zavzemajo:

– izenačitev pogojev za sežig in sosežig odpadkov v zvezi z emisijami, v pravilih ravnanja pri opravljanju dejavnosti in v potrošnji v zvezi z mejnimi vrednostmi emisij snovi v zrak in obratovalnim monitoringom emisij v zrak ter pravilih o nastajanju in ravnanju z odpadki.

– uvaja se okoljsko dajatev za sosežig. Zbrana sredstva bi pripadla 50% občina, v kateri se nahaja naprava za sosežig, 25 % v enakomernem deležu občinam, ki meji na občino, v kateri se nahaja naprava za sosežig ter 25 % državi. Zbrana sredstva bodo morala biti 50% namenjena za preprečevanje nastajanja odpadkov in 50% zazmanjšanje toplogrednih plinov, prilagajanje na podnebne spremembe in uvajanje zelenih praks.

– podrobneje določa obratovalni monitoring. Uvaja se določba, da se na vseh večjih izpustih izvaja enak monitoring kot na glavnem izpustu.

– predlaga se povečanje frekvence poročanja o obratovalnem monitoringu iz letnega poročanja v mesečno.

Vljudno vas prosimo, da nam sporočite vaša mnenja in stališča na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do 13. 10. 2023.