Na drugi seji Predsedstva SOS o poteku pogajanj za povprečnino in spremembah Zakona o regionalnem razvoju

Domžale, 26. 9. 2023 – Na 2. redni seji se je sestalo Predsedstvo Skupnosti občin Slovenije. Osrednji vsebinski temi sta bili določitev višine povprečnine za leti 2024 in 2025 in priprava sprememb Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. S strani Ministrstva za regionalni razvoj in kohezijo se je seje udeležila Metka Šošterič, vodja sektorja za načrtovanje regionalnega razvoja.

Predsednik Skupnosti občin Slovenije, dr. Vladimir Prebilič, je Predsedstvu SOS poročal o procesu pogajanj za povprečnino za naslednji dve leti. Izpostavil je, da so pogajanja trenutno v teku in razhajanja med pričakovanji ene in druge strani še vedno velika. Tako občine kot država se zavedajo izjemnih razmer, v katerih se je znašla Slovenija zaradi vremenskih ujm. Škoda na lokalni ravni je izjemna, saj je v letošnjih ujmah bilo prizadetih več kot 180 občin v različnih razsežnostih. Ob dejstvu, da so stroški izvajanja zakonskih nalog v letošnjem letu skokovito narasli (predšolska vzgoja, oskrbnine v domovih, gradbeni stroški, prevozi otrok, …) je seveda razumljivo, da občine pričakujejo povprečnino, ki bo omogočala kritje vseh stroškov izvajanja zakonskih nalog. Proračunske rezerve so občine že zdavnaj porabile zaradi letošnjih izjemnih razmer. Predsedstvo je tako soglasno podprlo prizadevanja vodstva SOS za zagotovitev ustreznega financiranja občin v naslednjih dveh letih in pogajalce zavezalo, da se uskladijo za višino povprečnine, ki bo odražala realno povečanje stroškov izvajanja zakonskih nalog. Pogajanja za povprečnino v letih 2024 in 2025 bodo potekala ponovno v petek, 29. 9. 2023 in so ključna za nadaljevanje širšega dialoga in partnerstva med državno in lokalno ravnjo.

Metka Šošterič, vodja sektorja za načrtovanje regionalnega razvoja na Ministrstvu za regionalni razvoj in kohezijo, je županjam in županom predstavila namen spremembe Zakona o regionalnem razvoju, in sicer možnost celovitejšega reševanja izzivov teritorialno zaokroženih območij za doseganje skladnega regionalnega razvoja z učinkovitejšo participacijo deležnikov. To bodo dosegli preko javnih razprav in vključevanja deležnikov v različne vsebinske sklope. Pogovori o vlogi kohezijskih in razvojnih regij, krepitev regionalnih struktur ( razvojni svet regije, svet regije, razvojni svet kohezijske regije, regionalne razvojne agencije) so že potekali, jutri pa bo potekala razprava o obmejnih in drugih problemskih območjih, programu razvojnih spodbud za enakomeren regionalni razvoj ter njegovem financiranju.

V naslednjih tednih bodo sledila še srečanja na temo dogovorov za razvoj regij, regionalnih razvojnih programih, opredelitev regijskih projektov in njihovem financiranju, indeksu razvojne ogroženosti in umestitvi v zakonodaji, nazadnje pa še o spremljanju regionalnega razvoja, kazalnikih in merilih. Na spletni strani ministrstva je zaživel tudi posebni razdelek za sporočanje pobud in predlogov zainteresiranih deležnikov.

Župan Idrije, Tomaž Vencelj, ki je v sklopu sprememb zakona imenovan predstavnik Skupnosti občin Slovenije v delovno skupino za pripravo zakonodajnih sprememb, je izpostavil nekaj tematik, ki jih je skupina, skupaj z deležniki, že obravnavala. Povedal je, da je bilo veliko razprave usmerjene v tematiko organizacije regionalnih razvojnih agencij, kjer se deležniki nagibajo k njihovi mrežni organizaciji. Prav tako je bilo veliko razprave namenjene regionalnim razvojnim programom. Kot je povedal Vencelj, so deležniki naklonjeni njihovi spremembi v smeri bolj uresničljivih vsebin, predvsem pa postopni zagotovitvi dela sredstev iz integralnega proračuna ministrstev, ne zgolj iz kohezijskih sredstev, tudi zaradi tega, ker čez nekaj let kohezijskih sredstev več ne bomo prejemali.

Predstavnica ministrstva Metka Šošterič je dodala še, da je bila prvotno predvidena časovnica spreminjanja zakona do konca leta, vendar je ministrstvo pripravljeno spremembo zakonodaje usklajevati tako dolgo, da bo dosežen najširši konsenz.