Tretjič potekala pogajanja za povprečnino za leti 2024 in 2025

V prostorih Ministrstva za finance je 29. septembra 2023 potekal tretji sestanek v zvezi z dogovorom o višini povprečnine za leti 2024 in 2025. Na sestanku so se v imenu SOS pogajali predsednik dr. Vladimir Prebilič, podpredsednik Nejc Smole, podpredsednik mag. Gregor Macedoni in generalna sekretarka Jasmina Vidmar.

Vlada je včeraj potrdila paket proračunskih dokumentov za leti 2024 in 2025. Predstavniki državne pogajalske skupine so povedali, da je v trenutni situaciji v predlogu višina povprečnine 700,00 €, vendar si država želi doseči podpis dogovora o povprečnini. Obenem je minister za finance izpostavil, da se pričakuje razumevanje tudi s strani skupnosti, saj bo v vsakem primeru velik del proračunskih sredstev namenjen občinam. Ponudil je približevalne predloge, izrazil pa je tudi zanimanje za predloge modela odprave anomalij pri financiranju občin, ki smo jih pripravili v Skupnosti občin. Pogovor je tekel tudi o velikih razlikah v financiranju med občinami, saj sam sistem izračunavanja povprečnine za nekatere občine ni korekten.

Predsednik ZMOS, Peter Dermol, je predlagal dvotirni sistem – povprečnino in nov model dodatka za plače uslužbencev v občinskih javnih zavodih.

Predsednik SOS, dr. Vladimir Prebilič, je sicer potrdil željo po sklenitvi dogovora o povprečnini, vendar je obenem izpostavil, da gre pri financiranju lokalnih skupnosti za resne zadeve, ki se vežejo na delo občin in potrebe prebivalstva, zato je dogovor smotrn, vsakršno polemiziranje v javnosti pa neproduktivno. Poudaril je, da so občine imele višje stroške za izvajanje zakonskih nalog (stroški, ki so določeni z zakonodajo in jih občine morajo izvajati – vrtci, …), ne nazadnje pa je potrebno zagotoviti tudi ohranitev investicijskega potenciala občin. Glede na to, da so občine v tem letu imele dodatne stroške za plače zaposlenih v občinskih javnih zavodih za cca. 50 mio. € zaradi sklenitve dogovora s sindikati v letu 2022, je predlagal, da se razpoložljivi dohodnini odšteje višina sredstev za plače, ki se jih nato na osnovi novega parametra razdeli med občine po novi lestvici deleža plač v javnih zavodih, po kateri bi vsaki občini pripadal dodatek glede na delež plač v javnih zavodih v njihovi povprečnini/primerni porabi. Ob tem je izpostavil še, da se lokalne skupnosti ne strinjajo z napovedano ukinitvijo sofinanciranja dela skupnih občinskih uprav, kar potrjuje tudi sklep Predsedstva SOS.

Podpredsednik SOS mag. Gregor Macedoni je izrazil svoje razmišljanje o tem, zakaj občine ne morejo preprosto sprejeti bistveno manjših proračunov. Poudaril je, da gre pri tem za resnične stroške, ki neposredno vplivajo na življenje ljudi. Stroški občin so namreč tesno povezani z dobrobitjo prebivalcev. Opomnil je na omejen vpliv na oblikovanje zakonodaje in predvsem dogovorov s sindikati, ki neposredno vpliva na občinske proračune. Ta pomanjkljivost posledično povzroča visoke stroške, v tem primeru 50 mio. €, ki so nastali zaradi povečanja plač zaposlenih v javnih zavodih, kar je občinam povečalo proračunsko breme, poleg že tako rastočih materialnih stroškov (npr. energenti).

Kljub prepričljivim argumentom ni prišlo do zadovoljivega približevalnega predloga niti iz ene niti iz druge strani, zato bodo pogajalci pogajanja za povprečnino v letih 2024 in 2025 nadaljevali v prihodnjem tenu.