Informacije glede registra pravnih aktov lokalnih skupnosti

V Službi Vlade Republike Slovenije za zakonodajo je stekla priprava projekta za izvedbo (PZI) za vzpostavitev novega registra pravnih aktov lokalnih skupnosti. Od začetka uporabe aplikacije za vnos podatkov in besedil, tj. od 1. 5. 2023, so identificirali določene izzive, med katerimi so usklajena in ažurna komunikacija med vpletenimi deležniki, (sprotna) izmenjava podatkov in besedil med različnimi informacijskimi sistemi, pa tudi vprašanja, povezana z nomotehnično ustreznostjo lokalnih predpisov, ki močno zaznamujejo pripravo neuradnih prečiščenih besedil.

Za reševanje teh izzivov so pripravili naslednje ukrepe:

1. Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o registru pravnih aktov lokalnih skupnosti:

  • Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o registru pravnih aktov lokalnih skupnosti prinaša tri sklope sprememb. Najpomembnejša sprememba je podaljšanje roka za izpolnitev obveznosti lokalnih skupnosti, da za pravne akte, ki so bili nazadnje spremenjeni in dopolnjeni oziroma je bilo vanje nazadnje poseženo do 1. maja 2023 (datum začetka uporabe aplikacije za vnos podatkov in neuradnih prečiščenih besedil), pošljejo, pregledajo in po potrebi dopolnijo podatke o teh pravnih aktih ter pripravijo oziroma uskladijo njihova neuradna prečiščena besedila v skladu s smernicami. Ocenjujemo, da je v času odpravljanja posledic letošnjih naravnih nesreč tovrstni ukrep pomemben prispevek k lajšanju izzivov, s katerimi se trenutno soočajo lokalne skupnosti. Predlog uredbe prinaša tudi jasnejši zapis glede začetka opravljanja nalog upravljanja novega registra s strani javnega podjetja, ki nastopi šele po vzpostavitvi oziroma produkcijskem delovanju na novo razvitega RePALS v celoti, v vmesnem času pa je ključni sogovornik občin služba. S predlogom uredbe se uvajajo še nekatere manjše prilagoditve določb, ki so se izkazale za potrebne glede na dosedanjo prakso izvajanja uredbe in ugotovljene dileme pri tolmačenju določb.

2. Organizacija posveta (okrogle mize) na temo vzpostavljanja centraliziranega sistema za dostop do pravnega reda na lokalni ravni, na katerem bo predstavljena tudi možnost sodelovanja občin oziroma njihovih pooblaščencev pri razvoju oziroma testiranju funkcionalnosti novega informacijskega sistema RePALS;

  • Namen posveta je zainteresiranim udeležencem predstaviti razvojne aktivnosti pri izgradnji novega sistema RePALS, trenutno arhitekturo in predvidene funkcionalnosti sistema, odpreti razpravo o ključnih dilemah, s katerimi se soočajo občine pri pripravi oziroma pošiljanju podatkov in besedil v obstoječo aplikacijo, ter omogočiti občinam, da predstavijo lastne poglede in želje, s pomočjo katerih lahko vzpostavimo čim bolj celostno in domišljeno ter po meri uporabnikov narejeno informacijsko rešitev.

Na posvetu bo predstavljena tudi možnost sodelovanja občin pri razvoju oziroma testiranju funkcionalnosti novega sistema z namenom, da se že v zgodnji fazi identificirajo še kakšne službi neznane potrebe občin pri nastajanju in objavljanju svojih aktov ter neuradnih prečiščenih besedil ter da se v največjem možnem obsegu podprejo delovni procesi, ki so v tem kontekstu potrebni in na lokalni ravni morda drugačni od tistih, ki so uveljavljeni na državni ravni.

Posvet bo organiziran v drugi polovici oktobra 2023. Vabilo in dnevni red posta poslana naknadno.

3. Izpolnitev vprašalnika v zvezi z dosedanjim načinom objavljanja in priprave neuradnih prečiščenih besedil pravnih aktov občin z namenom vpogleda v dejansko stanje kot izhodišče za razvoj novega sistema;

  • Prosimo, da izpolnite priloženi vprašalnik, ki je dostopen na TEJ POVEZAVI, najpozneje do 20. oktobra 2023. Izpolnjevanje vprašalnika jim bo vzelo približno 5 minut. 

4. Možnost periodičnega avtomatiziranega prenosa obstoječih podatkov o pravnih aktih občin iz informatiziranih zbirk podatkov, ki jih vodijo občine same ali zanje njihovi zunanji izvajalci.

  • Do 20. oktobra 2023 prosimo sporočite kontakte oseb, ki so v imenu občine pooblaščene, da nastopajo kot sogovornik službe pri iskanju rešitev za avtomatiziran prenos obstoječih podatkov oziroma besedil v aplikacijo, s čimer bi se občinam, ki razpolagajo s podatki v informatiziranih zbirkah, olajšal vnos podatkov in besedil. Kontakt za sporočanje je gp.svz@gov.si, sklic na številko dopisa 4300-3/2023.