V obravnavi osnutek Pravilnika o enostavnih komunikacijskih objektih in vzdrževanju komunikacijskih objektov

Na Ministrstvu za digitalno preobrazbo so pripravili osnutek Pravilnika o enostavnih komunikacijskih objektih in vzdrževanju komunikacijskih objektov (v nadaljevanju: osnutek pravilnika).

Sprejem predmetnega pravilnika je potreben zaradi uveljavitve novega Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 130/22 in 18/23 – ZDU-1O; v nadaljevanju: ZEKom-2). V skladu s petim odstavkom 10. člena ZEKom-2 minister, pristojen za elektronske komunikacije, glede na stopnjo zahtevnosti gradnje določi enostavne komunikacijske objekte, za katere v skladu s predpisi o gradnji objektov ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja, in predpiše, kaj se poleg vzdrževalnih del v javno korist določenih v zakonu šteje za vzdrževanje komunikacijskih objektov.

Osnutek pravilnika ne prinaša bistvenih vsebinskih sprememb glede na Pravilnik o enostavnih komunikacijskih objektih in vzdrževanju komunikacijskih objektov (Uradni list RS, št. 77/13 in 189/21 – ZDU-1M), ki se uporablja do izdaje novega pravilnika. Ne glede na navedeno pa je besedilo pravilnika nekoliko prilagojeno zaradi uskladitve s predpisi, ki urejajo gradnjo objektov, to je z Gradbenim zakonom (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP) in Uredbo o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 96/22).

Predloge in pripombe lahko do vključno 23. oktobra 2023 posredujete na naslov karmen.stumberger@skupnostobcin.si.

Besedilo osnutka Pravilnika o enostavnih komunikacijskih objektih in vzdrževanju komunikacijskih objektov se nahaja TUKAJ.