Objavljena višina sredstev za posamezno občino po predhodnem programu odprave posledic neposredne škode