Pojasnilo in priporočilo Upravnim enotam glede zahtev za odmero komunalnega prispevka

Ministrstvo za naravne vire in prostor (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) je v zadnjem času
prejelo opozorila občin, da se v praksi pojavlja problematika podvajanja zahtev za odmero
komunalnega prispevka.

V zvezi s tem so pripravili naslednje pojasnilo Upravnim enotam, ki ga prilagamo TUKAJ.

V zvezi z navedeno problematiko in z vsebino obrazca 11A iz Pravilnika o projektni in drugi
dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov3, ki ne vsebuje podatka o vlogi za odmero
komunalnega prispevka, upravnim organom za gradbene zadeve priporočajo, da do
vzpostavitve sistema eGraditev v celoti, pri investitorju preverijo, ali je bila zahteva za odmero
komunalnega prispevka na občino že vložena. Šele potem, v primeru, da ta ni bila vložena, občino seznanijo o uvedbi postopka izdaje gradbenega dovoljenja.