Dosežen dogovor o povprečnini v višini 725 € in dodatnih 20 mio € za plače v javnih zavodih

Po dvomesečnih pogajanjih z Ministrstvom za finance glede višine povprečnine za leti 2024 in 2025 smo včeraj le dosegli medsebojni dogovor. Višina povprečnine za leto 2024 bo 725 eur, dodatnih 20 mio EUR bo namenjenih za dvig plač v javnih zavodih v tem letu in se bodo razdelili po novi lestvici.

Pogajanja so bila dolga in težka. Vsa pogajalska skupina je v doseženi napredek glede razpoložljivih sredstev za občine v letu 2024, vlagala izjemne napore in ob tem iskala rešitve, ki so koristne za vse občine.  Zaradi dogovora, da nobena izmed strani med potekom pogajanj ne bo javno komunicirala, smo bili tudi vse do zaključka pogajan zadržani pri obveščanju občin glede napredka pri pogajanjih.

Po včerajšnjem sestanku s predsednikom vlade dr. Robertom Golobom in ministrom za finance, Klemnom Boštjančičem je bil narejen končen premik pri določitvi višine povprečnine ter model razdelitve dodatnih sredstev, zaradi rasti plač v javnih zavodih občin v tem letu. Vodstvo SOS ocenjuje, da sta obe strani, tako občinska kot državna dosegli tisto, kar je bilo v dani situaciji mogoče. Poletne ujme so načrte in pričakovanja enih in drugih spremenile, država za odpravo posledic v prizadetih občinah zagotavlja zelo visoke finančne vložke, zato je doseženo tudi rezultat solidarnosti občin do prizadetih okolij.

Del sredstev, 20 mio EUR, bodo občine prejele po novi lestvici, ki jo je pripravila SOS. Z novo formulo se bodo naslavljali realni dvigi plač v javnih zavodih v tem letu. Občine so namreč morale, zaradi skozi socialni dialog dogovorjenih dvigov plač v javnih zavodih (pomočnice vzgojiteljic, vzgojiteljice, ter vsi ostali javni uslužbenci) v tem letu zagotavljati dodatnih 55 mio EUR sredstev. Obljuba nekdanje ministrice za javno upravo ter predsednika vlade dr. Roberta Goloba je bila, da se bodo popravki plač zaposlenih v javnih zavodih urejali ob pogajanjih za višino povprečnine ter da se bo oblikovala nova rešitev, ki bo omogočila, da bo občina, ki je financirala dvig plače, ta dodatek tudi prejela. Povprečnina tega namreč ne omogoča. V pogajanjih za višino povprečnine je bilo na vladni strani večkrat jasno izraženo stališče, da niso naklonjeni dvigovanju povprečnine, temveč predvsem odpravljanju razlik v financiranju občin, tudi glede na različen vpliv dvigovanja plač zaposlenih v javnih zavodih na primerno porabo vsake občine. 

Med skupnostmi in združenji ter vladno stranjo so krožili različni modeli delitve teh dodatnih sredstev. Včeraj smo se pogajali o dveh – prvi, po kateri bi ta sredstva prejele samo občine, katerih deleži plač zaposlenih v javnih zavodih so višji od povprečja (43 občin) in model, ki smo ga oblikovali v SOS, po katerem bi ta sredstva prejele vse občine glede na delež plač njihovih javnih zavodov v njihovi primerni porabi.

SOS kot skupnost vseh skupin občin je jasno zagovarjala rešitev, s katero naslavljamo vse skupine občine in se tesno vežemo na realne stroške občin – plače zaposlenih v javnih zavodih ter njihove letošnje dvige. Uspeh včerajšnjih pogajanj se kaže tudi v tem, da so se vse tri skupnosti oz. združenja strinjala, da je takšen model korekten do vseh skupin občin.

Formulo za razdelitev dodatnih sredstev smo zastavili tako, da upošteva delež plačnih transferov posamezne občine javnim zavodom v letu 2022 (konto 411921 – v višini 80%, ter konti  413300, 413301 in 413310, ki se  upoštevajo v celoti) v odnosu na izračunano primerno porabo posamezne občine. Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev (konto 411921) predstavlja 66,6% vseh upoštevanih stroškov, medtem ko konto 413301 – Tekoči transferji v javne zavode – sredstva za plače in druge izdatke predstavlja 30% vseh upoštevanih stroškov. Konta 413301 – tekoči transferji v javne zavode – sredstva za prispevke delodajalcev in konto 413310 – Tekoči transferji v javne zavode, za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja predstavljata skupaj 3,5% upoštevanih stroškov.

Višina dodatnih sredstev posamezni občini se izračuna po naslednji enačbi:

Izračun deleža posamezne občine = M*Xi*Ni/XN

M = vrednost dodatnih sredstev (20. mio €)
Xi = delež vrednosti plač, plačnih transferov posamezne občine glede na višino primerne porabe posamezne občine
Ni = število prebivalcev posamezne občine
XN = seštevek vseh zmnožkov Xi*Ni