Predlog sprememb Pravilnika o poslovanju sistema EZR države in občin

S strani Ministrstva za finance, Direktorata za zakladništvo smo v pregled in morebitne pripombe prejeli predlog sprememb Pravilnika o poslovanju sistema enotnega zakladniškega računa države in občin.

Predlagane spremembe pravilnika so:

  1. Določilo, da se stroški povezani z upravljanjem sistema EZR države oziroma občine krijejo v breme državnega oziroma občinskega proračuna;
  2. Dolgoročna posojila proračunskim uporabnikom in občinam do 3 let so večnamenska in niso več omejena le za premoščanje primanjkljaja denarnih sredstev EU projektov;
  3. Uvedba novega instrumenta nalaganja v nakupe dolžniških vrednostnih papirjev (repo posli);
  4. Razširitev nabora nasprotnih strank na investicijske sklade, centralne nasprotne stranke, po/zavarovalnice, institucije za pokojninsko zavarovanje in druge finančne institucije, ki niso banke ali hranilnice, v obliki repo poslov;
  5. Dosežene obrestne mere vseh naložb upravljanja vplivajo na obrestne mere poslov znotraj sistema EZR države (ne le depoziti temveč tudi posli nakupov vrednostnih papirjev);
  6. Upravljanje sistema EZR občine temelji na naložbeni politiki, ki jo sprejme župan;
  7. Jasneje zapisana določila pri poročanju o naložbah izven sistema (kdo poroča in oblika poročanja);
  8. Prilagoditev računovodskih evidenc za novo vrsto poslov;
  9. Druge nomotehnične spremembe.

Vaše predloge in pripombe lahko posredujete do 14.11.2023 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.