Župan ne evidentira delovnega časa

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnilo več občin glede evidentiranja delovnega časa župana v skladu z Zakonom o evidencah na področju dela in socialne varnosti in naknadno sprejete novele zakona.

Seznanjamo vas z izrekom sodbe Upravnega sodišča RS, iz katere izhaja, da župan (tudi podžupan) ne evidentira delovnega časa. In sicer:

»Položaja župana ni mogoče primerjati s položajem delavcev, zaposlenih v javnem sektorju. Župan ni v delovnem razmerju s samoupravno lokalno skupnostjo (občino) in z njo nima sklenjene pogodbe o zaposlitvi. Župan ni delojemalec občine, temveč eden od nosilcev lokalne oblasti. Tudi ni v delovnem razmerju z občinsko upravo (kot to velja za občinske javne uslužbence), temveč je njen predstojnik in kot tak izvršuje pravice in dolžnosti delodajalca v upravi lokalne skupnosti (4. čl. ZJU). Župan torej z občino oziroma občinsko upravo ni v razmerju delodajalec – delavec v smislu določb ZEPDSV. Župan je samostojen, individualni organ občine in je na funkcijo izvoljen na neposrednih lokalnih volitvah. Župan je funkcionar (34.a člen ZLS) in nosilec izvršilne funkcije na lokalni ravni ter deluje v okviru svojih pristojnosti in pooblastil (podobno, kot funkcionarji na državni ravni), ki so mu dana z zakoni in akti občine (gl. npr. OdlUS št. U-I-809/21 z dne 23. 6. 2022 in U-I-58/95 z dne 6. 7. 1995). Župan lahko funkcijo opravlja poklicno ali nepoklicno, o čemer se sam odloči.

Župan ni časovno omejen pri opravljanju svoje funkcije, čeprav je opravljanje te funkcije časovno omejeno na dolžino mandata. Župan v pretežni meri opravlja politično funkcijo, saj izvrševanje te funkcije pomeni sprejemanje političnih odločitev o lokalnih javnih zadevah na podlagi mandata, pridobljenega s strani občanov. Gre za sprejemanje odločitev o tem, kako organizirati življenje skupnosti posameznikov na določenem ozemlju. Župan predstavlja in zastopa občino ter je varuh zakonitosti njenega delovanja. Tudi zaradi navedenega ni mogoče njegovega delovnega časa časovno točno zamejiti. Specifičnost njegovega položaja izhaja tudi iz nadzora nad njegovim delom, ki ga, poleg državnega nadzora, izvajata predvsem občinski svet kot predstavniški organ občine, prav tako izvoljen na neposrednih lokalnih volitvah, in nadzorni odbor občine (izjema je ureditev v 90.b členu ZLS). Enako ali podobno velja tudi za funkcijo podžupana. Gre za posameznika, ki je bil izvoljen kot občinski svetnik in ga na funkcijo podžupana imenuje župan (prvi odstavek 33.a člena ZLS). Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan pooblasti (tretji odstavek 33.a člena ZLS). Podžupan tudi nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti (četrti odstavek 33.a člena ZLS). Vse navedeno kaže, da ima podžupan v sistemu lokalne oblasti v bistvenih lastnostih enako funkcijo.«