POBRATENJE ali TOWN TWINNING

Pobratenje občin (ang. towntwinning) je projekt, namenjen občinam iz različnih držav, da se povežejo in si tako izmenjajo izkušnje, si medsebojno pomagajo ter delijo primere dobre prakse. Pobratenje sledi zamisli o dolgotrajnem prijateljstvu dveh občin, na katero naj ne bi vplivale tako politične razmere, kot tudi ne občasne diference.

Idejni začetki pobratenja segajo v daljno leto 1951, ko je Jean Bareth, eden izmed ustanoviteljev CEMR (Council of European Municipalities and Regions), definiral pomen povezovanja občin kot razmerje med dvema občinama, kateri stremita k enotni Evropi, skupno soočata s problemi in utrjujeta ter razvijata prijateljske vezi med njima.

Institut pobratenja ne pogojuje velikosti občin, zato ni ovir, da se med seboj povežejo tako  majhne občine kot tudi tiste največje, mestne. Je izredno prilagodljivo orodje, preko katerega se občine povežejo iz večih razlogov. Ali je to kultura, turizem, umetnost, šport, lokalni razvoj, mladina, socialna dejavnost.  Kakršnikoli je že povod, pobratenje prinese občinam mnogo koristi. Povezuje prebivalce obeh občin, spoznava se jezik, turizem, predvsem pa se delijo in izmenjavajo izkušnje, pri vsem pa se poudarja medkulturni dialog in spoštovanje, da smo navkljub mejam vsi enaki in različni. Več o pobratenjih najdete v prispevku Medobčinska pobratenja v bazi znanja.

Tudi na Skupnosti občin Slovenije prejemamo različna povpraševanja po sodelovanjih iz drugih evropskih občin in mest. Vodimo seznam pobratenj slovenskih občin, ki pa zaradi svoje obsežnosti in nenehnega spreminjanja, ni popoln. Zato pozivamo občine, katere imajo sklenjena pobratenja, da seznam pregledajo in nam morebitne spremembe sporočijo na info@skupnostobcin.si.

V okviru programa Evropa za državljane (EZD), za katerega podporo v Sloveniji zagotavlja CMEPIUS, se prav tako vzpodbuja srečanja državljanov v okviru pobratenja mest in tematsko povezovanje pobratenih mest. Program EZD je namenjen spodbujanju aktivnega državljanstva ter udeležbi državljanov in organizacij civilne družbe v procesu evropskega povezovanja.  Program omogoča različne projekte: od srečanj državljanov pobratenih mest, mednarodnih tematskih konferenc mrež pobratenih mest do pilotnih projektov posvetovanja državljanov in transnacionalnih projektov, za katere dajo pobudo organizacije civilne družbe. Upravičeni prijavitelji so občine, nepridobitne organizacije ter organizacije civilne družbe iz držav EU ter Hrvaške, Makedonije in Albanije.

Z letom 2021-2027 program Evropa za državljane pa ne obstaja več, saj je namreč nastal program Državljani, enakost, pravice in vrednote (CERV), ki je nasledil program Evropa za državljane. Razpisi Town Twinning in Network of towns se tako od leta 2021 objavljajo v okviru novega programa CERV. 

V Sloveniji vse informacije o programu CERV nudi Nacionalna kontaktna točka – CERV točka (www.cerv-tocka.si), naloge nacionalne kontaktne točke izvaja PiNA (www.pina.si). 

Občine, ki si želijo poiskati partnersko občino, si lahko pri tem pomagajo s spletno stranjo http://www.twinning.org, katera ponuja pomoč evropskim lokalnim oblastem pri iskanju novih partnerjev za pobratenje občin po celi Evropi in informacije o pobratenju občin. Portal je na voljo v dvajsetih jezikih, ponuja pa informacije o pobratenju na splošno in o možnostih financiranja, ki jih predlaga Evropa za državljane. Vsebuje tudi mednarodno sekcijo o pobratenju mest po svetu.

Pobratenja omogočajo uporabno ogrodje, v okviru katerega se krepijo odnosi med partnerskimi mesti različnih držav. Seveda to ni edini kanal za izmenjavo in sodelovanje na nad-nacionalni ravni, vendar je njegova prednost v kombinaciji prijateljskih stikov z izredno različnimi oblikami izmenjav. Kot dolgoročna povezava pobratenje prav tako omogoča, da se ljudje, ki žive v partnerskih mestih, dodobra spoznajo.

V širšem merilu se proces evropske integracije na splošno uspešneje razvija tudi zaradi rastočega števila pobratenih občin širom Evrope. V času, ko se EU usmerja v še tesnejšo povezavo držav članic, so pobratenja dragoceno sredstvo za dosego tega namena. Današnja Evropska unija je tesno prepletena mreža institucionalnih, družbenih in političnih odnosov, ki se je ob zadnji in se seveda bo tudi ob prihodnjih širitvah še obogatila. Evropski državljani so nekoliko oddaljeni od evropskih institucij in se težko prepoznajo v procesu evropskega povezovanja. Evropski svet je ob številnih priložnostih priznal, da je treba Evropsko unijo in njene institucije bolj približati državljanom držav članic, in je evropske institucije pozval, naj spodbujajo udeležbo državljanov v javnem življenju in pri postopkih odločanja. Pobratenja postavijo v središče državljane, in jim ponudijo priložnost, da v celoti prevzamejo odgovornost, ki jo imajo kot evropski državljani. Spodbujajo sodelovanje med državljani in njihovimi organizacijami iz različnih držav, ki se bodo tako srečujejo, skupaj delujejo in oblikujejo lastne zamisli v evropskem okolju, ki sega čez meje nacionalnih vizij in spoštuje njihovo raznolikost. Medsebojno razumevanje, solidarnost in občutek pripadnosti Evropi so temeljne osnove udejstvovanja državljanov.

»Ne želimo oblikovati koalicije držav, ampak skupnost ljudi.« To so besede Jeana Monneta, enega od ustanoviteljev Unije, ki podajajo srž evropskega združevanja. Vodeči princip je bil zmeraj povezovanje moških in žensk iz različnih poklicev in socialnih sfer, da bi skupaj lažje zadovoljevali svoje interese.

Skupna izkušnja evropskih narodov ustvarja večje medsebojne razumevanje in strpnost do drugih. Prav tako se krepi občutek pripadnosti skupnosti, ki zagotavlja večjo solidarnost.

Pobratenja so nastala na osnovi enakega principa. Solidarnost se tako izraža na lokalni ravni v skupnih naporih za iskanje rešitev problemov, s katerimi se soočajo občine na področjih lokalne samouprave, urbanega planiranja in migracij. Sodelovanje v specifičnih praktičnih projektih je najboljša pot do resnične solidarnosti.

V procesu, ki vodi do pobratenja, je več stopenj:

  1. Motivacija in izbira
  2. Začetni stiki in pripravljalni obiski
  3. Podporna struktura
  4. Finančni viri
  5. Bivanje
  6. Komunikacija in informacija
  7. Svečan podpis sporazuma o pobratenju in prisega
  8. Vsebine

Povabilo k pobratenju z občinami iz Ukrajine

Svet evropskih mest in regij (CEMR) že desetletja spodbuja mednarodno sodelovanje med občinami ter gradi partnerstva med lokalnimi in regionalnimi vladami. Temelj njihovega dela je vedno močno prepričanje, da povezave in sodelovanje med občinami predstavljajo gonilno silo rasti in razvoja skupnosti ter Evrope kot celote.

Od marca 2021 CEMR in PLATFORMA, pan-evropska koalicija mest, regij in njihovih združenj, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja pod vodstvom CEMR, izvajata projekt Mostovi zaupanja, katerega cilj je ustvariti 10 novih partnerstev med občinami na Ukrajini in v državah članicah EU v katerem Skupnost občin Slovenije sodeluje kot partner.

Po uničujočem uničenju številnih ukrajinskih občin je postalo jasno, da je potrebno povečati lokalno in regionalno sodelovanje med Ukrajino in EU, da bi pomagali pri obnovi Ukrajine. CEMR in naši člani podpiramo ta cilj, saj se spominjamo pomembne vloge medsebojnega sodelovanja in dvojčkov, ki ju je imelo pri obnovi Evrope po drugi svetovni vojni.

Zato bodo od 1. novembra 2022 do 30. septembra 2023, 30 ukrajinskih občin prejelo podporo pri razvoju partnerstva z občino v EU. Projekt Mostovi zaupanja bo izveden v tesnem partnerstvu in usklajevanju z Združenjem ukrajinskih mest (AUC) ter z vključevanjem združenj lokalnih oblasti v 10 državah članicah Evropske unije. Mostovi zaupanja so podprti s strani programa U-LEAD with Europe.