Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških

Na spletni strani E-demokracija smo zaseldili objavljen Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških. Prosimo, da nam vaše pripombe in predloge posredujete do četrtka 30. novembra 2023 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si

   V spremnem dopusu je navedeno, da predlog zakona spreminjajo zaradi:

1.      Določitev roka za novo odločitev, če je bila prekrškovna odločba razveljavljena z izrednim pravnim sredstvom – gre za uskladitev z odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, št. U-I-479/18 z dne 24. 10. 2019 zaradi odprave pravne praznine, če je pravnomočna odločba o prekršku razveljavljena v postopku z izrednim pravnim sredstvom.
 
2.      Ureditev pravice do pritožbe zoper sodbo v postopku odločanja o zahtevi za sodno varstvo – gre za uskladitev z odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije št. U-I-304/20 z dne 17. 12. 2020 s katero je bil razveljavljen drugi odstavek 66. člena ZP-1 in dopuščena vložitev pritožbe zoper sodbo o zahtevi za sodno varstvo iz skoraj vseh pritožbenih razlogov.
 
3.      Določitev dodatnega roka za pritožbo zoper sklep o pridržanju – določitev predmetnega roka za pritožbo zoper sklep o pridržanju (108. in 110. člen ZP-1) je potrebna zaradi posredne uskladitve z odločbo Ustavnega Sodišča Republike Slovenije št. U-I-89/15 z dne 20. 11. 2017, v kateri je Ustavno sodišče Republike Slovenije odločilo, da je neustavna ureditev možnosti pritožbe zoper sklep o policijskem pridržanju (po odločbi Ustavnega sodišča Republike Slovenije sicer za pridržanje v skladu z zakonom, ki ureja pravila cestnega prometa), ki jo je mogoče vložiti le, dokler traja pridržanje.

Glede, da v predlogu zakona ni upoštevana pripomba občine, bomo ponovno predlagali, da se dopolni 8. alineja 1. odstavka 56. člena, da se glasi:

  • v drugih primerih, ko niso podani pogoji za izdajo plačilnega naloga, razen v primerih, ko se kršitelja izsledi na podlagi zbranih dokazov v zvezi prekrška, ugotovljenega z uporabo ustreznih tehničnih sredstev ali napra