Omejitve oglaševanja na kmetijskih površinah - v veljavo stopil 35. člen ZUreP-3

35. člen Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) določa, da v območjih, ki so po namenski rabi prostora kmetijska, gozdna, vodna in druga zemljišča, in niso v poselitvenih območjih, je ne glede na prostorske izvedbene akte prepovedano postavljanje trajnih ali začasnih objektov, naprav ali predmetov za oglaševanje.

V skladu s 3. odstavkom 285. člena ZUreP-3 ima pristojnost za nadzor nad izvajanjem 35. člena ZUreP-3, ki je stopil v veljavo 1. 1. 2024, občinska inšpekcija, ki je dolžna preverjati skladnost izvajanja vseh posegov prostor. Občinska inšpekcija je dolžna v primeru ugotovitve kršitve neskladnosti dejanske rabe objektov ali zemljišč z namensko rabo prostora odrediti inšpekcijski ukrep, ki zahteva odpravo neskladnosti in povrnitev v prvotno stanje.

Glede obstoječih reklamnih panojev na kmetijskih površinah je Ministrstvo za naravne vire in prostor podalo odgovor, ki se v skladu z načeli pravne varnosti in prepovedi retroaktivnosti sklicuje na to, da bodo lahko na zemljiščih ostali vsi objekti, ki so že stali pred 1. 1. 2024, vendar le pod pogojem, da so bili postavljeni v skladu s predpisi in pravili, ki so veljali za zemljišče v času njihove postavitve.

V 287. členu ZUreP-3 so določeni tudi prekrški v zvezi z oglaševanjem zunaj poselitvenih območij in globe zoper posameznike, samostojne podjetnike in pravne osebe v primeru postavitve objekta za oglaševanje, ki je v nasprotju s 35. členom tega zakona. Globe se gibljejo od 1.000 do 30.000 eur.

Na zadevno problematiko in potrebo po ukrepanju je opozorila tudi iniciativa Očistimo Slovenijo reklamnih panojev (OSRP).