Pobuda Čebelarske zveze Slovenije za postavitev čebelnjakov izven naseljenih območij

Čebelarska zveza Slovenije nas je zaprosila za posredovanje pobude za postavitev čebelnjakov izven naseljenih območij.

Ker ste v zadnjih letih občine v skladu z novo prostorsko zakonodajo pripravljale ali trenutno pripravljate občinske prostorske načrte OPN, ki so osnova med drugim tudi za postavitev ali gradnjo čebelnjakov, so čebelarji združeni v Čebelarsko zvezo Slovenije na vse slovenske občine in tudi na pristojno ministrstvo naslovili prošnjo, da omogočijo gradnjo čebelnjakov izven naselij in tudi izven tako imenovanega grajenega območja kmetije.

Da se morebitne predvidene možnosti za gradnjo čebelnjakov ne bi izrabljale za gradnjo počitniških hišic, so občinam predlagali, da v svoje prostorske izvedbene akte (občinski prostorski načrt) vpišejo predpogoj, da je gradnja ali postavitev čebelnjaka možna le pod pogojem, da se predhodno pridobi pozitivno mnenje Čebelarske svetovalne službe, iz katerega izhaja:

• da je zemljišče, na katerem naj bi stal takšen čebelnjak, v skladu s predpisi, ki urejajo čebelarstvo,

• da je zemljišče vključeno v kataster čebelje paše in čebelarski pašni red,

• da je investitor vpisan v Priznano rejsko organizacijo za kranjsko čebelo.

Čebelarska zveza Slovenije ugotavlja, da je večina občin v svojih prostorskih načrtih z zgornjimi pogoji dovolila postavitev čebelnjakov kot enostavnega objekta tudi na kmetijskih zemljiščih, česar so veseli. 

Na občine, ki tega še niste predvidele pa naslavljajo pobudo, da to storite ob spremembi prostorskih aktov.