Sredstva za ukrep obnove gozdnih cest po poplavah

S strani Službe Vlade RS za obnovo po poplavah smo prejeli informacijo, vezano na na sestanku izpostavljeno problematiko obnove gozdnih cest po lanskoletnih ujmah. 

Z Zakonom o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev (Uradni list RS, št. 131/23) je bil z namenom obnove gozdnih cest, prizadetih v ujmi 4. avgusta 2023, določen ukrep obnove gozdnih cest. Skladno s 84. členom tega zakona se bodo sredstva za ukrep obnove gozdnih cest zagotovila v proračunu Republike Slovenije. Sredstva bodo namenjena za obnovo gozdnih cest, ki predstavljajo: manjše popravilo gozdne ceste, ki vključuje popravilo vozišča, naprav za vzdolžno odvodnjavanje meteorne vode, težnostnih zidov (gabioni, kašte, suhozidi) do višine 3 m, cevnih prepustov do premera 80 cm ali popravilo poškodovane tehnološke opreme; ali večje popravilo gozdne ceste, ki vključuje popravilo za gradnjo poškodovanih konstrukcijskih elementov, ki presegajo gabarite iz prejšnje alineje, oziroma odstop od lege obstoječe gozdne ceste največ do trikratne širine cestnega telesa.

Sredstva bodo izplačana v dveh obrokih, in sicer bo prvi obrok v višini 40% dodeljenih sredstev MKGP izplačalo na podlagi informativnega izračuna oziroma odločbe, izdane po ugovoru. Drugi obrok pa bo izplačan na podlagi zahtevka za izplačilo, ki ga bo lokalna skupnost vložila po izvedbi vseh del.
MKGP je s strani Zavoda za gozdove Slovenije že prejelo podatke o končni oceni škode na gozdnih cestah, nastale na območjih, ki so jih prizadele poplave in zemeljski plazovi 4. avgusta 2023 – izpis iz aplikacije ter ustrezno kategorizacijo popravila glede na večje ali manjše popravilo. MKGP trenutno še pridobiva potrebna sredstva za izplačilo prvega obroka, ki bo predstavljajo 40% upravičenih sredstev, določenih na podlagi končne ocene škode. MKGP bo v mesecu februarju pristopilo k izdelavi in izdaji informativnih izračunov za vse lokalne skupnosti, na območjih katerih so bile poškodovane gozdne ceste. Z navedenim informativnim izračunom se bo posamezni lokalni skupnosti določila višina sredstev za obnovo gozdnih cest ter seznam gozdnih cest in opredelitev, ali gre za manjše ali večje popravilo gozdne ceste.

Informativni izračuni bodo izdani po uradni dolžnosti s strani MKGP in posredovani v elektronski obliki na uradne elektronske naslove lokalnih skupnosti. Za vročitev se šteje 15. dan od odpreme.
Zoper navedeni informativni izračun bodo lahko lokalne skupnosti v roku 15 dni vložile ugovor, o katerem bo MKGP odločilo z odločbo. V kolikor lokalna skupnost na izračuna ne bo podala ugovora, se slednji šteje kot dokončna odločba in bo kot takšna podlaga za izplačilo sredstev.

Sredstva prvega obroka bodo izplačana v roku 30 dni od dokončnosti odločbe. V kolikor bo lokalna skupnost ocenila, da navedenih sredstev ne bo uporabila, lahko v roku 30 dni od prejema informativnega izračuna predloži nepreklicno pisno izjavo, da se odpoveduje pravicam. V tem primeru bo MKGP izdalo sklep o ustavitvi postopka.

Za izplačilo drugega obroka, bo morala lokalna skupnost do 30. 9. 2028 na MKGP posredovati zahtevek za izplačilo. Višina drugega obroka bo odvisna od predloženega zahtevka, vendar največ v višini 60% z odločbo dodeljenih sredstev. Zahtevek za izplačila se vloži v tekočem letu od 1. januarja do 30. septembra. Zahtevku bo potrebno priložiti  kopije računov, izjavo o prejetih javnih sredstvih za ista opravljena dela in prevzemni zapisnik zavoda.

Za obnovo gozdne ceste je potrebno pridobiti ustrezno dokumentacijo, in sicer je v primeru manjšega popravila ustrezna projektna dokumentacija popis del za manjše popravilo gozdne ceste, ki ga pripravi Zavod za gozdove Slovenije. Za primer večjega popravila pa se za ustrezno projektno dokumentacijo šteje načrt večjega popravila gozdne ceste, ki ga na podlagi projektnih pogojev zavoda izdela pooblaščeni inženir, ki izpolnjuje pogoje za projektiranje v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov.

Po prejemu zahtevka za izplačilo bo MKGP preverilo vsa dokazila ter opravljena dela ter izplačalo preostali del sredstev. V kolikor bo na podlagi izjave o prejetih javnih sredstev za ista opravljena dela ugotovljeno, da je lokalna skupnost že prejela javna sredstva, bo MKGP pri izplačilu znesek sredstev ustrezno znižalo. V primeru delne zavrnitve zahtevka  bo MKGP izdalo odločbo.  Pri tem je potrebno pojasniti, da je lahko lokalna skupnost pridobila del javnih sredstev za ista obnovitvena dela na istih gozdnih cestah skladno z Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 114/05 – uradno prečiščeno besedilo, 90/07, 102/07, 40/12 – ZUJF, 17/14, 163/22, 18/23 – ZDU-1O, 88/23, 95/23 – ZIUOPZP in 117/23 – ZIUOPZP-A), ki v 17. členu določa, da se sredstva za odpravo posledic nesreč dodelijo občini kot poseben transfer z državne ravni za obnovo gozdnih cest, če gre za sofinanciranje obnove, za katerega se sredstva zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo upravljanje z gozdovi.

Lokalna skupnost, ki ne začne izvajati ukrepa v enem letu po dokončnosti odločbe, kar ugotovi zavod, mora v proračun Republike Slovenije vrniti že izplačana sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, drugi obrok pa se ji ne izplača. Lokalna skupnost, ki ne izvede del v višini prvega obroka ali ne vloži zahtevka za izplačilo drugega obroka, mora vrniti neporabljena sredstva, drugi obrok pa se ji ne izplača.

Dodatno vam v skladu z dogovorom na zadnjem koordinacijskem sestanku pošiljamo ponudbe (na povezavah spodaj) , ki jih je prejela Služba Vlade RS za obnovo po poplavah s strani slovenskih podjetij za obnovo po poplavah in plazovih in bi bile za vas morda uporabne.

Uradni dopis MKGP

EMPORIJ       GEAS      INFRA     VGRC       ZIL