V javni obravnavi osnutek uredbe, ki ureja odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih

Na portalu e-Demokracija je bil objavljen osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih (v nadaljevanju: Uredba). Uredba se spreminja predvsem zaradi na novo objavljene evropske uredbe, ki ureja splošno pomoč de minimis.

Poleg uskladitve z evropsko uredbo št. 2023/2831/EU se dopolnjuje še 2. člen Uredbe, ki ureja pomen izrazov, pri čemer se v prvi točki prvega odstavka dopolni, da gre pri šifri 1410 iz dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč za zemljišče v zaraščanju, ki je kmetijsko, ter da kmetijsko zemljišče v zaraščanju na območju pogorišča požara na Krasu iz leta 2022 v gozdnogospodarskih načrtih ni določeno kot gozd. 

Podrobneje se opredeli, na koga preidejo obveznosti po izplačilu podpore, če se kmetijsko zemljišče, ki je bilo predmet podpore, da v zakup ali proda fizični ali pravni osebi.

Morebitne pripombe na osnutek nam lahko posredujete do torka, 19. marca 2024 na naslov alja.lipnik@skupnostobcin.si.