Novelacija odlokov o podlagah za odmero komunalnega prispevka - obročno plačilo, občinske oprostitve in upoštevanje preteklih vlaganj

Seznanjamo vas z mnenjem Službe vlade RS za zakonodajo (SVZ) in Ministrstva za naravne vire in prostor (MNVP) glede uskladitev občinskih odlokov o komunalnem prispevku, iz katerega izhaja, da za potrebe uskladitve obročnega plačevanja, občinskih oprostitev in upoštevanja preteklih odlokov ni dopustno novelirati obstoječih odlokov, ampak je treba sprejeti povsem nov odlok.