Predlagane spremembe Zakona o gospodarskih družbah

S strani Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport smo prejeli osnutek Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah – ZGD-1M.

Ker se zakon nahaja v sprejemanju po hitrem postopku vas prosimo, da nam vaše pripombe posredujete najkasneje do 21. 3. 2024 do konca delovnega dne. 

Poglavitne rešitve:

Rešitve, povezane z uskladitvijo z Direktivo 2021/2101/EU:

– določa krog zavezancev za pripravo in objavo poročila o davčnih informacijah v zvezi z dohodki

– določa vsebina poročila o davčnih informacijah v zvezi z dohodki

– določajo izjeme v zvezi s poročanjem – komu in pod kakšnimi pogoji poročila ni treba pripraviti in objaviti

– posebej določa tudi, kdaj obveznost poročanja preneha

– dopolnjujejo kazenske določbe ZGD-1 v zvezi s poročilom o davčnih informacijah v zvezi z dohodki

Rešitve, povezane z uskladitvijo z Direktivo 2022/2464/EU:

– nadomešča se izjavo o nefinančnem poslovanju s poročilom o trajnostnosti

– širi se obseg zavezancev za poročanje

– širi se obseg in vsebino trajnostnih informacij, ki se morajo poročati

– določa objavo v enotni elektronski obliki znotraj poslovnega poročila

– določa pomembnejšo vlogo zakonitih revizorjev pri dajanju zagotovil v zvezi s poročanjem o trajnostnosti

– določa obveznost predložitve posebnega poročila o trajnostnosti za odvisne družbe, ki jih obvladuje družba iz tretje države.

– dopolnjujejo kazenske določbe ZGD-1 v zvezi s poročilom o trajnostnosti

Rešitve, povezane z uskladitvijo z Direktivo 2022/2381/EU:

– določa obseg zavezancev, ki morajo zagotoviti ciljni delež zastopanosti manj zastopanega spola med osebami na najvišjih položajih gospodarskih družb

– urejajo cilji glede deleža zastopanosti manj zastopanega spola med osebami, odgovornimi za vodenje in nadzor poslov družbe

– urejajo izbirni postopki kandidatov za imenovanje članov organov vodenja in nadzora ter izvršne direktorje, v primeru neizpolnjevanja ciljev glede deležev

– zagotavlja pravica do podatkov in (pravnega) varstva neizbranim kandidatom manj zastopanega spola

 – ureja obveznost poročanja o spolni zastopanosti med člani organov vodenja in nadzora ter izvršnimi direktorji

– določa organ za spodbujanje, analiziranje, spremljanje in podpiranje uravnotežene zastopanosti spolov med člani organov vodenja in nadzora ter izvršnimi direktorji

– dopolnjujejo kazenske določbe v primeru kršitev s področja zagotavljanja uravnotežene zastopanosti spolov med člani organov vodenja in nadzora ter izvršnimi direktorji

Rešitve, povezane z uskladitvijo z Direktivo 2023/2775/EU:

Z Direktivo 2023/2775/EU, ki spreminja in dopolnjuje Direktivo 2013/34/EU se prilagaja merila za določanje velikosti družb zaradi inflacije v zadnjih letih. Namen je, da se s povečanjem meril oziroma pragov za določitev velikosti družb zmanjša področje uporabe glede priprave, revizije in objave računovodskih in trajnostnih poročil ter zmanjša število družb, ki bodo morale poročati, kar bo pozitivno vplivalo na njih z vidika zmanjšanja bremen in stroškov.

Ostale rešitve:

– določi se obveznost označevanja gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov na vidnem mestu na poslovnih naslovih in sankcija za neupoštevanje obveznosti,

– na Finančno upravo Republike Slovenije se prenese pristojnost za nadzor nad izvajanjem 495. člena ZGD-1 o ohranjanju osnovnega kapitala, ki je v veljavnem ZGD-1 določena za Tržni inšpektorat Republike Slovenije.

–      vprašanja, ki se bodo urejala z izvršilnimi predpisi, in seznam izvršilnih predpisov, ki bodo prenehali veljati