Predsedstvo SOS zasedalo na 5.redni seji v Grosuplju

V četrtek, 21. 3. 2024 je potekala 5. redna seja predsedstva SOS. Članice in člane je uvodoma pozdravil dr. Peter Verlič, župan občine gostiteljice Grosuplje. V nadaljevanju so obravnavali naslednje vsebinske točke:

  • Izzivi na področju stanovanjske politike lokalnih skupnosti in države

Dr. Klemen Ploštajner, državni sekretar na Ministrstvu za solidarno prihodnost je predstavil predlog Zakona o dopolnitvi Stanovanjskega zakona, ki je v fazi medresorskega usklajevanja. Povedal je, da gre za dopolnitev zakona, ki bo omogočala lažje financiranje lokalnih okolij oziroma bo omogočila programsko financiranje Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javni sklad, ki bo potem na podlagi javnega poziva podeljeval naprej lokalnim skupnostim, javnim stanovanjskim skladom in pravnim osebam, vpisanim v register neprofitnih stanovanjskih organizacij, ugodne kredite s podaljšano ročnostjo povračila kreditov.

Županje in župani so izpostavili, da zaznavajo, da so sredstva namenjena izključno zagotavljanju neprofitnih stanovanj, kjer se poleg neustrezno nizke najemnine občine soočajo tudi s togimi in nefleksibilnimi pravili glede dodeljevanja, cenzusov upravičenosti in obveznim oddajanjem za nedoločen čas. Posledično imajo občine težave z neplačniki in z nadzorom nad najemniki, ki v vmesnem času presežejo dohodkovni cenzus. Ugotavljajo, da neprofitna stanovanja po trenutni zakonski ureditvi naslavljajo le ozko družbeno skupino, medtem ko je potreb po dostopnih stanovanjih veliko več (npr. mladi, mlade družine, deficitarni poklici, starejši), vendar zaradi kriterijev pri dodeljevanju nimajo možnosti za pridobitev stanovanja proti socialno ogroženim družinam z velikim številom otrok.

Članice in člani Predsedstva SOS so izpostavili tudi, da bi poleg zagotavljanja neprofitnih stanovanj, morali razmišljati tudi o drugih oblikah – stanovanja za mlade in mlade družine, ki bi se oddajala za določen čas; stanovanja, ki bi omogočala najem z možnostjo postopnega odkupa (rent-to-buy); javno-zasebna partnerstva za zagotavljanje kadrovskih stanovanj in stanovanjske zadruge, ki so v tujini stalnica, v Sloveniji pa tudi po desetih letih poskusov, ne premoremo niti ene.

Prav tako so županje in župani izpostavili željo in potrebo po decentralizirani gradnji in ne zgolj v večjih centrih. Predstavnika ministrstva so opozorili tudi, da je trenuten sistem, po katerem občine krijejo subvencije neprofitne najemnine, država pa subvencije tržne najemnine za upravičence do neprofitnih stanovanj, ki do njih zaradi pomanjkanja stanovanj niso prišli, popolnoma nestimulativen za odločitev občine za gradnjo neprofitnih stanovanj.

V repliki je predstavnik ministrstva povedal, da se strinjajo s politiko decentralizacije in tudi tem, da država financira večji del stanovanjske gradnje, medtem ko ima lokalna skupnost roko nad zemljiško politiko in dodeljevanjem stanovanj. Prav tako je treba pripraviti projekte in prevetriti razpise, v katere se naj dodajo tudi razvojni kriteriji.

  • Sklic redne seje skupščine SOS

Predsedstvo SOS je potrdilo dokumente za sklic redne seje letne skupščine in določilo datum redne letne skupščine SOS, ki bo potekala 25. aprila 2024 v Lukovici.

  • Spremembe Zakona o financiranju občin

Članice in člani predsedstva so razpravljali tudi o novem predlogu sprememb Zakona o financiranju občin. Podprli so rešitev v predlogu, po kateri bi bila možna izdaja občinskih obveznic (ob strokovni podpori Ministrstva za finance). Prav tako se jim zdi dvig meje možnega zadolževanja na 15% smiseln, glede na to, da zadolževanje občin za investicije ni problematično in je vsesplošno nizko, v primerjavi z državo. Prav tako je na podlagi lanskoletnih pogajanj za višino povprečnine Ministrstvo za finance povzelo dogovorjeno rešitev glede financiranja občin. Tako bi za lokalne skupnosti odslej veljalo, da  jim ob 54% vplačane dohodnine (iz predpreteklega leta) pripada dodatnih 1,2% dohodnine za odpravo nesorazmerjih pri pokrivanju stroškov za izvajanje zakonskih nalog. Dodatna sredstva iz dohodnine bi se občinam razdelila sorazmerno glede na višino njihovih tekočih stroškov in tekočih transferjev vseh občin.

Predsedstvo pa po drugi strani zavrača spremembe kazalnikov razvitosti občin, čeprav so mnogi veljavni kazalniki razvitosti preživeti in neustrezni, saj jih pristojno ministrstvo ni komuniciralo z občinami, še manj – ne želi jim predstaviti razlik med zdaj in potem. Predsedstvo je izrazilo ostro nasprotovanje določitvi zgornje meje sofinanciranja delovanja skupnih občinskih uprav (SOU). Županje in župani so poudarili, da imajo pomemben vpliv na izvajanje kvalitetnih storitev v občinah (tudi tistih, ki same tega ne bi zmogle) ter ob vedno večjem pomanjkanju delovne sile ohranjajo izvajanje storitev pri deficitarnih poklicih (urbanisti, računovodje, …), zato se njihovega obstoja ne sme zamajati.

Nasprotovanje so članice in člani Predsedstva SOS izrazili tudi rešitvam, ki se obetajo na področju financiranja občin s pripadniki Romske skupnosti, na podlagi katerih se spreminja izračun (število vseh prebivalcev, razvitost, površina občine, naselja in ocena prebivalcev v naselju), višina financiranja, nameni porabe ter poročanje v povezavi z dodatnimi sredstvi k primerni porabi občin, v katerih živi romska skupnost.

  • Zaključki projekta Info-Geothermal

Dr. Nina Rman, vodja raziskovalne skupine Geoenergija na Geološkem zavodu Slovenije, je predstavila zaključke projekta Info-Geothermal. Projektni konzorcij vodi Geološki zavod Slovenije, projektno partnerstvo pa sestavljajo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Ministrstvo za naravne vire in prostor, Iceland school of Energy in Skupnost občin Slovenije. Projekt je financiran iz finančnega mehanizma EGP.

V okviru projekta so prvič na enem mestu na voljo zanesljive in dostopne informacije, ki jih potrebujejo vlagatelji in lokalne skupnosti. Za občine Beltinci, Dobrovnik in Turnišče smo s prostorsko in geološko analizo določili najprimernejša območja za postavitev geotermalnih rastlinjakov in metodologija je prenosljiva v vse slovenske občine. V novem slovensko-angleškem 3D pregledovalniku bo vsakdo lahko izrisal prognozni profil ali vrtino za dosego geotermalnega vodonosnika v SV Sloveniji s pričakovano porazdelitvijo temperatur, kar bo zmanjšalo geološka tveganja.

Več informacij je na voljo na projektni spletni strani  tukaj.

  • Problematika Pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri ročnem premeščanju bremen

Članice in člani so se seznanili s problematiko zapiranja maloprodajnih trgovin v manjših krajih na podeželju zaradi sprejetega Pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri ročnem premeščanju bremen (Uradni list RS št.84 z dne 2. 8. 2023; Pravilnik), ki stopi v veljavo 01. 08. 2024.  Sprejeli so sklep, da zahtevajo uvedbo moratorija na Pravilnik in ponovno analizo izvedljivosti in prilagoditev zahtev, upoštevajoč specifiko posamezne branže, z namenom zagotavljanja obstoja gospodarskih dejavnosti tudi na podeželju. 

Galerija slik.