Razprava z občinami o uporabi zvočnih naprav na shodih in prireditvah

V torek, 26. marca 2024 je na pobudo Skupnosti občin Sloveniji na Mestni občini Kranj potekal sestanek s predstavniki Ministrstva za okolje, podnebje in energijo na temo obrazložitev določb predloga Uredbe o načinu uporabe zvočnih naprav na shodih in prireditvah. Na sestanek in k razpravi so bili vabljeni tudi predstavniki preostalih dveh združenj občin, ZOS in ZMOS, ki so se samega srečanja udeležili.

Uvodoma so predstavniki Ministrstva za okolje, podnebje in energijo vsem zbranim izpostavili, da so pripravljeni iskati rešitve, ki bi bile z vidika hrupa sprejemljivejše za vse deležnike v prostoru, to je za različne interese ljudi, ki v danem času in prostoru skupaj sobivajo. Med drugim so potrebo po pripravi nove Uredbe pojasnili z prekoračenimi zakonsko določenimi vrednostmi hrupa, z usmeritvami svetovne zdravstvene organizacije WHO, težnjami razvoja družbe v razvitem svetu, in podobno. Med drugim so izpostavili tudi, kako hrup na prireditvah uspešneje obvladujejo v tujini (Avstriji, Nemčiji), kjer dovoljujejo v primerjavi s Slovenijo manjše število prireditev v koledarskem letu, dovoljujejo višje vrednosti decibelov (hrupa) na zato primernejših površinah (površine za industrijo, gospodarske cone,…) in drugo.

Kot so v nadaljevanju navedli, je obstoječa Uredba o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup, veljavna od leta 2005 in je potrebna prenove. S pripravo novega predloga Uredbe pa so pripravljavci želeli predvsem najti ravnovesje med javnim in lokalnim interesom. Iz dogajanja v praksi je namreč razvidno, da se določb obstoječe uredbe glede jakosti zvoka ne spoštuje, na kar opozarjajo največkrat stanovalci, ki živijo v mestnih središčih.

Kot smo skupno ugotavljali tekom sestanka, se glavni pomisleki lokalnih skupnosti nanašajo predvsem na nejasno dikcijo oz. uporabo nekaterih pojmov, ki jih uredba uporablja in operativno nedorečenih določil. Večino teh je bilo mogoče v razpravi razjasniti. Ena izmed ključnih ugotovitev je bila ta, da lahko občine z opredelitvijo prireditvenih prostorov omogočijo izvajanje zunanjih prireditev na širšem območju svoje občine, vse od gasilskih veselic, vaških dogodkov, mestnih festivalov, rock koncertov in drugih prireditev oziroma shodov.

Ob koncu sestanka so prisotne občine pozitivno ocenile pripravljenost ministrstva za skupno iskanje dobrih rešitev ter njihovo zavezo, da po pregledu vseh prejetih pripomb različnih deležnikov iz javne obravnave, predlog Uredbe prečistijo in posredujejo občinam v pregled kot tudi nadaljnjo usklajevanje. Skupnost občin Slovenije pa se je pri tem zavezala za nadaljnje tvorno sodelovanje tako z resornim ministrstvom kot tudi z občinami.