Prvi sestanek Komisije za prostor in stanovanjsko politiko pri SOS

V četrtek, 18. 4. 2024 je potekala 1. seja Komisije za prostor in stanovanjsko politiko pri SOS ( v nadaljevanju: komisija). Članice in člani komisije so izpostavili aktualno problematiko v občinah na področju urejanja prostora vezano na spremembe namenske rabe, sprejemanje OPPN-jev in OPN-jev, podajanje mnenj k dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja,… in na področju stanovanjske politike glede zagotavljanja površin za stanovanjsko gradnjo, neprofitnih najemnin,…

Razpravljali so tudi o sklepu Ustavnega sodišča RS glede zadržanja izvrševanja 146. člena Gradbenega zakona (GZ-1) in nujnosti vključenosti občin v postopek legalizacije objektov daljšega obstoja.

Izmed članov komisije sta bila izvoljena tudi predsednica komisije, Olga Vrankar, županja občine Lukovica in podpredsednik komisije, Alen Červ, župan občine Tolmin.